Ana içeriğe atla

2024-2028 Ankara Bölge Planı Taslağı Görüş ve Önerileri

2024-2028 Ankara Bölge Planı Taslağı Görüş ve Önerileri

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerinin yer aldığı 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 394. maddesi (b) bendi "Bölgesel gelişme ulusal stratejisi, bölge planları ve stratejilerinin hazırlık çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, bu belgelerin sektörel ve tematik politikalarla uyum ve tamamlayıcılığını sağlayacak tedbirler geliştirmek" kapsamında ve 2022/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda 2024-2028 bölge planları çalışmaları kalkınma ajansları tarafından başlatılmıştır. Yukarıda bahsi geçen Cumhurbaşkanlığı genelgesinde bölgesel gelişme çalışmalarına yeni ve bütüncül bir perspektif kazandırılması, 2023 yılı sonrası için ülke sathında ulusal ve bölgesel kalkınma uygulamalarının etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanacak bölge planlarının yerel düzeyde Bakanlığın yönlendirmeleri çerçevesinde kalkınma ajanslarının koordinasyonunda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde hazırlanması ifade edilmektedir. 

Bu doğrultuda Ankara Bölge Planı (2024-2028) hazırlıkları da 2022 yılı ilk yarısında Bakanlığın yönlendirmesi ve Ajansımız koordinasyonunda başlamış, Şubat 2023 itibarıyla taslak son haline getirilmiştir. Bölge planı hazırlığı sırasında taslakta kullanılan verilerin bir bölümü kurum/kuruluşlardan doğrudan temin edilmiş olup ayrıca, kurum/kuruluşların stratejilerinden, alt ve üst ölçekli planlarından, yürüttükleri araştırma, analiz ve çalışmalara ilişkin raporlarından yararlanılmıştır. Diğer yanda strateji, hedef ve tedbirlerin belirlenmesi amacıyla yapılan paydaş toplantıları ve diğer yollarla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak taslağa yansıtılmıştır.

Ankara Bölge Planı, ilin mevcut durumda farklı alanlarda karşı karşıya bulunduğu ve uzun vadede refahını ve gelişimini olumsuz etkileyecek engellerin giderilmesini sağlayacak strateji, hedef ve tedbirleri içeren koordinasyon ve yönlendirme belgesidir. Plan; bölgenin dinamiklerini, uzun vadeli kalkınmasında sorun oluşturabilecek kırılganlıklarını ve kalkınmanın sürdürülebilir hale getirilmesi için istifade edilebilecek potansiyellerini analiz ederek beş yıllık bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak Ankara Bölge Planı'nın hazırlanmasında, sayısal çalışmaların ve teorik araştırmaların yanı sıra; bölgedeki paydaşların katılımcılığı ve iş birliği, üst ve alt ölçekli planlarla uyumluluk gibi hususlar gözetilerek belirlenen vizyon, stratejik öncelikler, hedefler ve tedbirler taslakta sistematik bir şekilde yerleştirilmiştir.

Bu aşamada kurumunuzun yetki, görev veya çalışma alanı yönünden taslağın ve taslakta yer alan bilgilerin, mekânsal gelişim şemasının, taslak ekinde yer alan performans göstergelerinin gözden geçirilerek vizyon, stratejik öncelikler, hedefler ve tedbirler ile mekânsal gelişim şemasının değerlendirilip kurumunuz görüşlerinin ve önerilerinin Ajansımıza iletilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Aşağıda yer alan 2024-2028 Ankara Bölge Planı Taslağı ve ekleri ile mekânsal gelişim şemasına ilişkin görüş ve önerilerinizi alt kısımdaki form aracılığıyla Ajansımıza iletebilirsiniz.