Üst ve Alt Ölçekli Planlar

Üst ve Alt Ölçekli Planlar
 
Üst Ölçekli Planlar
1
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
 
Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 2010-2023 (KENTGES)
2
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu
 
BTK Stratejik Plan 2010-2012
3
Çevre ve Orman Bakanlığı
 
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi
 
Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi Belgesi
4
Devlet Planlama Teşkilatı
 
2011 Yılı Programı
 
Bilgi Toplumu Strateji Belgesi 2006 - 2010 Eylem Planı
 
Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Raporu-Türkiye 2010
 
Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007 - 2013
 
Katılım Öncesi Ekonomik Program
 
Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2008-2010
 
KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2007 - 2009
 
Orta Vadeli Mali Plan 2011 - 2013
 
Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı
 
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi 2007-2013
5
Kültür ve Turizm Bakanlığı
 
Frigya Termal Turizm Bölgesi Termal Turizm Master Planı
 
Türkiye Turizm Stratejisi 2023
 
Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı 2007 - 2013
6
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011-2014
 
Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planı
7
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 
Batı Anadolu Tarım Master Planı
 
IPARD Programı
 
Organik Tarım Stratejisi
 
Tarım Stratejisi
8
TC Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008-2013)
9
TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
 
TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Stratejik Planı (2008-2012)
10
TC Devlet Demir Yolları
 
TCDD Stratejik Plan 2010-2014
11
TÜBİTAK
 
Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2016
 
Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı (2005-2010)
 
Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003 - 2023 Strateji Belgesi
 
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016
12
Ulaştırma Bakanlığı
 
Ulaştırma Bakanlığı Stratejik Planı (2009-2013)
 
10. Ulaştırma Şurası Hedef 2023 Raporu
13
Yükseköğretim Kurulu
 
Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi
 
Alt Ölçekli Planlar
1
Ankara Büyükşehir Belediyesi
 
2023 Nazım İmar Planı
 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014
2
Akyurt Belediyesi
 
Akyurt Belediyesi Stratejik Planı 2010 - 2014
3
Altındağ Belediyesi
 
Altındağ Belediyesi Stratejik Planı 2010 - 2014
4
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 2010-2014
5
Ankara İl Özel İdaresi
 
Kurumsal Stratejik Plan 2010-2014
6
Ankara İl Tarım Müdürlüğü
 
İl Tarım Müdürlüğü Ankara Tarım Master Planı (Stratejik Plan 2010-2014)
7
Çankaya Belediyesi
 
Çankaya Belediyesi Stratejik Planı 2010 - 2014
8
Gölbaşı Belediyesi
 
Gölbaşı Belediyesi Stratejik Planı 2010 - 2014
9
Mamak Belediyesi
 
Mamak Belediyesi Stratejik Planı 2010 - 2014
10
Polatlı Belediyesi
 
Polatlı Belediyesi Stratejik Planı 2010 - 2014
11
Pursaklar Belediyesi
 
Pursaklar Belediyesi Stratejik Planı 2010 - 2014
12
Sincan Belediyesi
 
Sincan Belediyesi Stratejik Planı 2010 - 2014