2021 KIRSAL KALKINMA MDP SIKÇA SORULAN SORULAR - 2

2021 KIRSAL KALKINMA MDP SIKÇA SORULAN SORULAR - 2

2021 KIRSAL KALKINMA MDP  SIKÇA SORULAN SORULAR- 2

 • Soru 1: Belediyenin ortak olarak katılacağı projede başvuru sahibi kooperatifin hiç etkinliği/faaliyeti yoksa yine de bu proje ile kooperatifi etkinleştirmemiz mümkün mü? Yoksa sadece zaten etkinliği olan kooperatifler mi projelerde yer alabilir?

Cevap: Kırsal Kalkınma Mali Destek Programına başvuru sahibi ve ortak olabilecek kurumlar ve başvuruya uygunlukları rehberin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu ve 2.1.1.1. Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu bölümünde yer almaktadır. Bu bölümde tanımlanan kıstaslara göre uygun kooperatifler türlerine uygun olan program bileşenine, Rehberin 1.2. bölümünde belirtilen program amaç ve öncelikleri ile uyumlu proje konuları ile başvuru yapabilmektedir.  Kurumsal, teknik veya mali kapasitesi düşük olan kooperatiflerin eksik kaldıkları alanlarda projelerine güç katacak ortak kurumlarla proje sunması teşvik edilmektedir.

 • Soru 2: Kırsal turizm ile tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini birleştirip tek bir proje halinde sunabiliyor muyuz?

Cevap: Sunacağınız projelerin Program Rehberi 1.2. Programın Amaç ve Öncelikleri bölümünde belirtilen amaçlara hizmet etmesi, yine aynı bölümde yer alan dört öncelikten en az birine yönelik olması ve Program Rehberinin 2.1.2. Projelerin Uygunluğu bölümünde belirtilen kriterlere uygun olması gerekmektedir. Bu kriterleri taşıyan ve birden fazla program önceliğine hizmet eden projelerinizle programa başvuruda bulunabilirsiniz.  Bununla birlikte proje faaliyetlerinin belirleyeceğiniz proje amacına uygun bütünlükle ve mantık sıralamasında olmasına özen gösterilmelidir.

 • Soru 3: Proje kapsamında ar-ge faaliyeti olacaksa bunun için de destek alabiliyor muyuz? Ar-ge personelini ayrıca tanımlamak gerekiyor mu? Ar-ge sonucunu performans göstergesi olarak örneğin prototip ürünle mi kanıtlıyoruz?

Cevap: Başvuru rehberinin 2.1.2. Projelerin Uygunluğu başlığı 26. sayfasında belirtildiği üzere salt “Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse)” uygun değildir. Bununla birlikte program amaç ve önceliklerine uygun olarak tasarlanmış projelerde “ürün çeşitliliğinin artırılması ve yeni katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi” için danışmanlık ve ticarileşmeye yönelik son basamak Ar-Ge içeren çalışmalar da uygun değerlendirilebilir.  Program kapsamında personel giderleri dahil hangi maliyet kalemlerinin uygun olduğu, hangi kalemlerin uygun olmadığına dair bilgiler Program Rehberi 2.1.3. Maliyetlerin Uygunluğu bölümünde yer almaktadır.

Proje performans göstergeleri için Başvuru sahipleri KAYS’ta proje düzeyinde tanımlanmış göstergelerden projeleri için en uygun olanlarını seçecektir. Göstergelerden en az 3’ünü seçmek ve bu göstergelerin mevcut durumlarını ve proje sonunda hedeflenen değerlerini yazmak zorundadır.

Proje içinde AR-GE çalışması yapılmasından ziyade AR-GE’si bitmiş ticarileşme sürecindeki ürünler desteklenmektedir. Bu ürünü üretmeye yönelik makine ekipman alımı talep edilebilir.

 • Soru 4: Program kapsamında danışmanlık hizmeti alınabilir mi? Alınabilirse proje paydaşları arasında danışman da gösterilebiliyor mu?

Cevap: Program rehberi “2.1.3.1.1. Uygun Doğrudan Maliyetler” bölümünde belirtildiği üzere “Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile” hizmet alımları uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda proje uygulama süresince danışmanlık hizmeti alınabilir. Ayrıca, başvuru formunda açıkça belirtilmek kaydıyla, özellikle proje hazırlama kapasitesi düşük olan hedef kitlelere yönelik proje teklif çağrılarında, proje hazırlanması ve sunulmasını teşvik etmek amacıyla, yararlanıcılar tarafından bu kapsamda temin edilen desteklerden danışmanlık ve kırtasiye giderlerine ilişkin olanlar da faturalandırılmaları şartıyla proje uygun maliyetlerinden sayılabilir ve talep edilen destek miktarının %2’sini geçmemek üzere proje bütçesinde gösterilebilir. Söz konusu kapsamlarda proje hazırlık süresinde ya da proje uygulama süresinde alınacak danışmanlık hizmetleri yüklenici firmalardan karşılanabilir. Yüklenici firmalar proje ortağı ya da iştirakçisi olarak projede yer alamaz çünkü başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın almalara ilişkin ödemeler uygun maliyet olarak kabul edilemez.

 • Soru 5: Dış denetim için başvuru sahibinin mutlaka bir dış denetim kurum/kişisini ayarlaması mı gerekiyor?

Cevap: Ajans, Mali Destek Programı kapsamında sunulan bütün projelerden denetim raporu talep eder. Bu denetim Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları ile serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler tarafından yapılabilir.

 • Soru 6: Başvuruyu tamamla diyene kadar KAYS sistemi üzerinden proje güncellemeleri yapılabiliyor mu?

Cevap: Başvuruların KAYS üzerinden onaylanması için son tarih olan 10.12.2021 ve saat 23.59’a kadar KAYS-PFD sisteminde yapılan başvurular güncellenebilir. Belirtilen son tarih ve süreye kadar başvuruların KAYS üzerinden tamamlanıp onaylanması gerekmektedir.

Sistem başvurusunun onaylanması sonrası her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması, internet üzerinden (KAYS) son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde (17/12/2021 Saati: 17:00) tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak, elden veya posta yolu ile internet üzerinden (KAYS) son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde (17/12/2021 Saati: 17:00) Ajansın aşağıdaki adresine teslim edilir.

 • Soru 7: Belediye olarak atıkların değerlendirilmesine yönelik bir solucan gübresi tesisi kurmak istiyoruz. Tesis iskeleti olarak mevcutta bulunan bir çelik konstrüksiyon sistemini kullanmamız uygun olur mu? Ayrıca başvuru için tesisin elektrik ve statik projeleri de gerekiyor mu?

Cevap: Program rehberi “2.1.3.1.1. Uygun Doğrudan Maliyetler” bölümünde belirtildiği üzere “Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen destek tutarının %30’unu geçmemek koşuluyla, küçük ölçekli yapım işler”i uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda %30 sınırını geçmeyecek şekilde yapılacak olan inşaat kalemleri uygundur.  Proje başvurunuz sırasında destekleyici belgeler kısmına projenize ilişkin çizimlerin, çalışma yapacağınız araziye ilişkin tapu, kira kontratının, yapılacak iş-inşaat için gerekli izinlerin sunulması, ayrıca solucan gübresi tesisi kurulumu için gerekli ise ÇED raporu ve ilgili bakanlıklardan alınacak izinlerin eklenmesi gerekmektedir.

 • Soru 8:  Bir kadın kooperatifi olarak ürünlerimin üretimine yönelik örneğin; yoğurt üretim makineleri, ekmek paketleme makinesi ve freezer sistem meyve -sebze kurutma makinesi ihtiyacımız bulunmaktadır. Yoğurt üretim makineleri, ekmek paketleme makinesi ve freezer sistem meyve – sebze kurutma makinesini aynı proje içinde yazmamız mümkün müdür?  

Cevap: Kadın girişimi, üretim ve işletme kooperatifleri mali destek programının ikinci bileşenine “Kadın kooperatiflerinin ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin yenilikçi üretim, pazarlama ve markalaşma stratejileriyle kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve gelirlerinin artırılması sonucunda kooperatiflerin daha güçlü, sosyal fayda üreten ve sürdürülebilir yapılara dönüştürülmesi” özel amacına katkı sağlayacak projeleri için başvuruda bulanabilirler. Bu kapsamda hazırlanacak ve Rehberin 1.2. Programın Amaç ve Öncelikleri kısmında yer alan programın dört önceliğinden en az birine yönelik olan projelerin söz konusu makine, ekipman alımına yönelik faaliyetleri içermesi, bu alımlara yönelik gerekçelerin başvuru dokümanında açıklanması ve faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi olması koşulu ile birden fazla yeni ekipman ve makine alımı uygundur.

 • Soru 9: Yeni kurulacak bir şahıs işletmesi olarak başvuruda bulunabilir miyiz?  Şahıs İşletmesi sahibinin eşinin konkordato ilanı ile ilgili devam eden bir dava süreci bulunması başvuruya engel teşkil eder mi?

Cevap: Program rehberinin Bölüm 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu kısmında uygun başvuru sahipleri listelenmiş ayrıca uygun başvuru sahiplerinin taşıması gereken durumlar ile taşımaması gereken haller belirtilmiştir.

Listede belirtildiği üzere şirketler programın birinci bileşeni için uygun başvuru sahibi olarak sayılmıştır ve kuruluş süresi ile ilgili herhangi bir kısıt getirilmediğinden başvuru tarihinden önce yeni kurulan bir şahıs işletmesi de bu programın uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilebilecektir.

Yine aynı bölümde başvuru sahibinin kati suretle bulunmaması gereken haller maddeler halinde ifade edilmiştir.  A) maddesinde konkordato ilan eden başvuru sahiplerinin uygun başvuru sahibi olmadığı açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle şahıs işletme sahibinin, eşinin devam eden bu dava süreci ile ilgili herhangi bir taraf bağı (kefillik, taraflılık vb.) olması halinde söz konusu şahıs işletmesi yasaklı maddeler içinde değerlendirileceğinden uygun başvuru sahibi olamayacaktır.

 • Soru 10: KAYS başvuru adımlarında Yöntem bölümünde yer alan ‘’projenin daha önceki başka bir projenin devamı olması durumunda, bu projenin önceki sonuçları üzerine nasıl inşa edileceği’’ soruna yönelik projemiz başka bir projenin devamı değil ise  ‘’Başka bir projenin devamı değildir ‘’ olarak bu sekmeyi doldurmamız yeterli olur mu ?

Cevap: Projeniz daha önce tamamlanmış bir projeyi devam ettiren ve geliştiren bir nitelik taşıyorsa belirtilmesi faydalı olacaktır.

Başvuru konusu proje daha önce yapılmış çalışmalardan bağımsız ise “Başka bir projenin devamı değildir” yazmak yeterli olacaktır.

 • Soru 11: KAYS üzerindeki online kılavuzlarda aşağıdaki bölüme yazılacak içerikle ilgili bir açıklama/detay bulunmuyor. 

Proje Özeti- Geliştirmeyi Planladığı Müdahaleler ya da Yetenekler

Bu konuda bilgi nereden bulabilirim?

Cevap: Her proje kendine özgü içeriğe sahip olması sebebiyle kılavuzda örnek içerik bulunmamaktadır.

Proje Özeti, okuyucu ve değerlendirici için projeyle ilgili bir fikir sahibi olmaları adına en önemli bölümüdür. Projenin uygulanmasının tüm bileşenlerini bu kısımda özetlenmesi gerekmektedir. Planlanan faaliyetlerin nasıl olacağı ve bu faaliyetlerin projenin uygulanması ve yerine getirilmesi için neden önemli olduklarının kısaca açıklanması gerekmektedir.

Geliştirmeyi Planladığı Müdahaleler ya da Yetenekler alanında programın amacına hizmet etmek adına, başvuru sahibi ve varsa ortak ve iştirakçilerinin hali hazırda mevcut olan sorun/sorunların çözümüne yardımcı olmayı amaçlayan planlanmış müdahaleleri veya yetenekleri belirtilir.

 • Soru 12: Proje başvurusunu yapan kurum veya proje ortağındaki personeller proje koordinatörü veya teknik personel olarak projenin bütçelendirilmesinde yer alabilir mi?

           Cevap: Program Rehberi 2.1.3.1.1. Uygun Doğrudan Maliyetler bölümünde “Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler” uygun maliyetler olarak listelenmektedir. Bu kapsamda proje başvuru sahibi ya da ortak kurumun projede görevlendirmeyi düşündüğü SGK’lı personelinin (proje koordinatörü, proje muhasebecisi ve teknik personel) brüt maaşları projede görevlendirildikleri süre oranında hesaplanarak proje bütçesinde yer alabilir. Ancak yine program rehberi 2.1.3.2. Uygun Olmayan Maliyetler bölümünde belirtildiği üzere projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları uygun olmayan maliyet olarak kabul edilmektedir. Ancak bu duruma yönelik bir istisna söz konusudur: kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yararlanıcının (ortaklar dâhil) eş finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, ajansın sağladığı mali destekten de karşılanabilir. Bu durumda, ajans ilgili kamu görevlisinin bu ödemelerden yararlanabileceğine dair ispatlayıcı belgeleri isteme hakkını haizdir.

 • Soru 13: Projenin bütçesi içerisinde hibe destek tutarı içerisinde  makine ve ekipman bedeli  en fazla ne kadar olabilir? Örneğin proje bütçesi içerisinde makine ekipman bedeli hibe destek tutarının üzerindeyse belli bir limite kadarı hibeden, geri kalanı ise başvuru sahibi firmanın finansmandan mı karşılanır?

Cevap: Program rehberi incelendiğinde makine ve ekipman bütçesine yönelik herhangi bir kısıt bulunmamakla birlikte salt makine ve ekipman alımı içeren projeler, proje niteliğinden ziyade faaliyet olma niteliğinde değerlendirilip bağımsız değerlendiriciler tarafından temelsiz ve zayıf olarak görülebilir.

Ajans Tarafından Sağlanacak Katkı Tutarları

 

Referans

TR51/21/KIRSAL/KIRSAL_KA

TR51/21/KIRSALKOOP

Ayrılan Kaynak (TL)

23.000.000,00

7.000.000,00

Proje Asgari Destek Tutarı (TL)

250.000,00

75.000,00

Proje Azami Destek Tutarı (TL)

2.000.000,00

1.000.000,00

Ancak program amaçlarına katkı sağlayan, program önceliklerinin en az biri ile ilişkisi kurulabilen, proje yönetimi mantığı ile bütüncül hazırlanmış proje tekliflerinde hibe tutarının üzerinde bir makine ekipman bedeli bulunduğu bir durumda, doğal olarak azami hibe tutarının üzerinde kalan kısım eş finansman olarak yararlanıcı tarafından karşılanacaktır. Rehberin Bölüm 1.3 Programın Mali Kaynağı kısmında Ajans tarafından sağlanabilecek söz konusu oranlar ve tutarlar tablolar halinde verilmiştir:

Destek Oranı

İşletmeler İçin

Diğer Başvuru Sahipleri İçin*

Asgari Destek Yüzdesi

%25

%25

Azami Destek Yüzdesi

%50

%90

* Mahalli İdareler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Kooperatifler, Birlikler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

 • Soru 14: KAYS sisteminde program için proje başvurusunda bulunacak kamu niteliğinde kurum ve kuruluşların başvurusunda 1-TR51/21/KIRSAL/KIRSAL 2-TR51/21/KIRSAL/KIRSAL_KA referans numaralarından hangisini seçmesi gerekmektedir?

Cevap: 2021 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başvuru sahipleri KAYS üzerinden başvuru yapacakları program referans numarasını seçerken:

Birinci Bileşene başvuracak uygun başvuru sahipleri;

-İşletme olmaları durumunda KAYS üzerinde yer alan TR51/21/KIRSAL_KA referans numaralı programı;

-İşletme haricindeki diğer başvuru sahiplerinin ise (Mahalli İdareler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Kooperatifler (2. Bileşen kapsamına girmeyen Kooperatifler), Birlikler, Teknoloji Geliştirme BölgeleriTR51/21/KIRSAL referans numaralı programı seçerek başvuru yapacaktır.

İkinci Bileşene başvuracak uygun başvuru sahipleri;

Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri ile ortaklarının en az yüzde 90’ı kadın olan diğer kooperatifler ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri KAYS üzerinden TR51/21/KIRSALKOOP referans numaralı programı seçerek başvuru yapacaktır.