2021 KIRSAL KALKINMA MDP SIKÇA SORULAN SORULAR

2021 KIRSAL KALKINMA MDP SIKÇA SORULAN SORULAR
 1. KAYS sisteminde bazı bölümler projemizi ilgilendirmiyor fakat o bölümleri boş geçemiyoruz, bu alanları geçmek için ne öneriyorsunuz?

 

Cevap: Bilindiği üzere proje başvurusunun yapılabilmesi için KAYS sistemi üzerinde tüm girişlerin tamamlanmasının ardından sistemin oluşturduğu taahhütnamenin e-imza ile imzalanması ya da ıslak imzalı olarak Ajansımıza teslim edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tüm zorunlu alanların doldurulması gerekmekle birlikte yalnızca destekleyici belgeler bölümünde şayet başvurunuzla ilgisi bulunmayan bir alan söz konusu ise “Gerekli değildir” gibi ifadeler ya da noktalama işaretleri ile yükleme yapılarak bu alanların geçilmesi gerekmektedir.

 

 1. Kur farklarından doğan zararlar Ajans destek kapsamında değerlendirilebilecek midir?

 

Cevap: 27.09.2021 tarihi itibariyle Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2021 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programını yayımlanmıştır. Söz konusu ilan metninde başvuru rehberi ve ekler de yer almaktadır. İlgili rehberin Bölüm 2.1.3.2 Uygun Olmayan Maliyetler kısmında ifade edildiği üzere “kur artışı oluşan maliyetler” program kapsamında uygun olmayan maliyetler olarak belirtilmiştir.

 

 1. Kurumumuz başka bir fon kaynağından destek almaktadır. Size de destek başvurusu yapabilir miyiz?

 

Cevap: Program Rehberinin Bölüm 2.1.3.2 Uygun Olmayan Maliyetler kısmında yer alan uyarı da “Ajans, başka bir ulusal veya uluslararası program kapsamında mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlamaz.” hükmü gereğince söz konusu yasak faaliyete kadar indirgenmekte proje özeliyle sınırlandırılmamaktadır. Bu kapsamda olmayan faaliyetler içeren projeniz olması durumunda Ajansa başvuru yapılmasında bir engel bulunmuyor.

 

 1. Destek oranı %25-90 neye göre belirleniyor?

 

Cevap: Rehberde belirtilen destek oranları başvuru sahibinin inisiyatifinde olup projenin toplam bütçesine ve kurgusuna göre limitler dahilinde kalmak şartıyla başvuru sahibi tarafından belirlenir. (Bkz. Program Rehberi Bölüm 1.3)

 

 1. Rehberde uygun olmayan proje konularında akademik çalışmalar sayılmış. Üniversiteler ve araştırma enstitüleri bu durumda başvuru yapamaz mı?

 

Cevap: Rehberin Bölüm 2.1.1 Başvuru Sahipleri Uygunluğu bölümünde uygun başvuru sahipleri sayılmıştır ve söz konusu listede üniversiteler de başvuru sahibi olarak sayılmış olup üniversitelerin birinci bileşene başvuru yapmalarında bir engel bulunmamaktadır.

 

 1. Kooperatif olarak maksimum ne kadar destek alabiliriz?

 

Cevap: Başvuru sahibi kooperatif “Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi”, “ortaklarının en az yüzde 90’ı kadın olan diğer kooperatifler” ve “Tarımsal Kalkınma Kooperatifi” ise sadece ikinci bileşene başvurabilmektedir. İkinci bileşene başvurabilen kooperatifler için proje azami destek tutarı 1.000.000 TL’dir ve %90’a kadar destek talep edilebilir.

İkinci bileşen için uygun olmayan kooperatifler ise birinci bileşene başvurabilmektedir ve birinci bileşen kapsamında kooperatifler için azami destek tutarı 2.000.000 TL’dir ve %90’a kadar destek talep edilebilir.

 

 1. Proje içeriğinde akademik çalışmanın uygunluğuna nasıl karar veriliyor?

 

Cevap: Başvuru rehberinin 2.1.2. Projelerin Uygunluğu başlığı 26. sayfasında belirtildiği üzere “Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse)” uygun değildir.

 

 1. Araştırma sonucu elde edilen bir ürün üretici kullanımına yönelik olarak araştırma ve geliştirme projesi olarak hazırlansa ve makine ekipman desteği talep edilse oluyor mu?

 

Cevap: Proje içinde AR-GE çalışması yapılmasından ziyade AR-GE’si bitmiş ticarileşme sürecindeki ürünler desteklenmektedir. Bu ürünü üretmeye yönelik makine ekipman alımı talep edilebilir.

 

 1. Kooperatifler için kuruluş tarih sınır var mı?

 

Cevap: Son başvuru tarihi itibariyle kurulmuş olması yeterlidir.

 

 1. Bir başvuru sahibi, programa kaç proje ile başvuru yapabilir?

 

Cevap: Rehberin 2.1.2.5. Başvuru ve Destek Sayıları başlığında belirtildiği üzere “Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, Ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve Ajans bunlardan işletmeler için sadece birine; diğer başvuru sahipleri için (TGB’ler dahil) en fazla ikisine mali destek sağlayabilir. Belirtilen sınırların üzerinde başvuru yapılması halinde, başvuru tarihi ve saati önce olan proje teklifleri dikkate alınır, diğerleri değerlendirme dışı bırakılır.

 

 1. İşletmeler ile diğer kurumların ortaklığı durumunda destek oranı nasıl belirlenir?

 

Cevap: Destek oranları başvuru sahibinin statüsüne göre belirlenmektedir. (Bkz. Program Rehberi Bölüm 1.3) Birinci bileşen kapsamında işletmeler başvuru sahibi olabilir ve Rehberin 2.1.1.1. Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu bölümünde yer alan diğer kurum/kuruluşlarla ortak proje sunabilirler. Bu durumda işletme başvuru sahibi, proje toplam bütçesinin en fazla %50’sini destek olarak talep edebilir.

 

İşletmeler programın hem birinci bileşeni hem de ikinci bileşeni için sunulan projelerde ortak olarak yer alabilirler. Bu durumda başvuru yapan kurumun işletme harici bir kurum olması durumunda Ajanstan talep edilecek proje destek tutarı proje toplam uygun maliyetinin %25’inden az; %90’ından fazla olamaz. Program kapsamında işletmelerin proje ortağı olması, bu ortaklığın projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması ve projenin salt o işletmeye değil kamunun kullanımına yönelik faydalar üretmesini (ortak kullanım alanları, üretim merkezleri, satış platformları vb.) sağlaması durumunda uygun değerlendirmektedir.  

 

 1. Proje yazım formatına nereden ulaşabiliriz?

 

Cevap: Başvurular KAYS üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) yapılmaktadır. Proje başvurusu için gerekli bilgiler KAYS proje teklifi ilgili bölümleri üzerinden sisteme girilmektedir. Başvuru formu için matbu bir yazım formatı eki bulunmamaktadır.

 

 1. Nakliye giderleri karşılanıyor mu?

 

Cevap: Proje kapsamında uygun ve uygun olmayan maliyet kalemleri Başvuru Rehberi 2.1.3. Maliyetlerin Uygunluğu bölümünde ayrıntılı açıklanmaktadır. Bununla birlikte rehberin 2.1.3.1.1. Uygun Doğrudan Maliyetler bölümünde “Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, montaj, teslimat, kira vb.) satın alma maliyetleri” uygun maliyetler olarak yer almaktadır.

 

 1. Kooperatif kurulum maliyetleri için destek alınabiliyor mu?

 

Cevap: 2021 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kurulumunu tamamlamış kooperatifler başvuru sahibi olabilmektedir. (bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu ) Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen maliyet kalemlerine yönelik bilgilere de Başvuru Rehberinin 2.1.3. Maliyetlerin Uygunluğu bölümünden erişilebilmektedir.

 

 

 1. Firmamızın %20 kamu ortaklığı bulunmaktadır ve kullanımda olan arazimiz 30 yıllığına kiralanmıştır. Bu hususlar dikkate alındığında 2021 Yılı Kırsal Kalkınma Programına başvuruda bulunmamıza engel teşkil eder mi?

 

Cevap: Başvuru Rehberi (buradan erişilebilir)  2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümde yer alan başvuru sahibi uygunluk koşullarını taşıyan ve yine aynı bölümde belirtilen birinci bileşen ve ikinci bileşen için uygun başvuru sahipleri listesinde yer alanlar 2021 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’na yine rehberin 1.2. bölümünde  belirtilen program amaç ve öncelikleri ile uyumlu proje konuları ile başvuru yapabilirler.

Mali destek programı kapsamında projeler kiralık alan/arazi üzerinde gerçekleştirilebilir.  Bu duruma yönelik olarak Başvuru Sahiplerinin “proje faaliyetine konu olan arsa/arazi/binaların mülkiyet durumunu, tahsis veya kullanım hakkını gösterir belgeleri” başvuru destekleyici belgeleri olarak sunması gerekmektedir.

 

 

 1. Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı rehberinde “TR51/21/KIRSAL_KA”  ve “TR51/21/KIRSAL_KOOP” olmak üzere iki referans numarası mevcut. Biz “TR51/21/KIRSAL_KA” üzerinden başvuru yapmayı planlıyorduk. Ama KAYS sistemi üzerinde “TR51/21/KIRSAL” olmak üzere üçüncü bir referans numarası görünüyor. Üniversitenin başvuru sahibi olacağı şekilde, hangisi üzerinden başvuru yapılması gerekir?

 

Cevap: 2021 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başvuru sahipleri KAYS üzerinden başvuru yapacakları program referans numarasını seçerken,

Birinci Bileşene başvuracak uygun başvuru sahipleri;

-İşletme olmaları durumunda KAYS üzerinde yer alan TR51/21/KIRSAL_KA referans numaralı programı;

-İşletme haricindeki diğer başvuru sahiplerinin ise (Mahalli İdareler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Kooperatifler (2. Bileşen kapsamına girmeyen Kooperatifler), Birlikler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri) TR51/21/KIRSAL referans numaralı programı seçerek başvuru yapacaktır.

İkinci Bileşene başvuracak uygun başvuru sahipleri;

- Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri ile ortaklarının en az yüzde 90’ı kadın olan diğer kooperatifler ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri   KAYS üzerinden TR51/21/KIRSALKOOP referans numaralı programı seçerek başvuru yapacaktır.

 

 

 1. Kooperatifler için kar dağıtmama kararı genel kurul toplantısı haricinde nasıl temin edilebilir? Eğer genel kurul toplantısı yetişmezse ne yapalım?

 

Cevap:  Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı İkinci Bileşeni kapsamında başvuru yapabilecek kooperatiflerin (Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri, ortaklarının en az yüzde 90’ı kadın olan diğer kooperatifler ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri)  Başvuru Destekleyici Belgeleri olarak “ortaklar arasında kâr payı dağıtmamaya yönelik maddeyi içeren ana sözleşmeyi; ana sözleşmede kar dağıtmama maddesi yoksa, Genel Kurul’da alınan 5 yıl boyunca kâr dağıtmama kararını KAYS’a yüklemeleri gerekmektedir.  Ancak son başvuru tarihine kadar Genel Kurul gerçekleştiremeyecek kooperatiflerin, projelerinin başarılı olması halinde en geç sözleşme imza tarihine kadar söz konusu Genel Kurul kâr dağıtmama kararını sunacaklarını taahhüt etmeleri ve projeleri başarılı olduğunda da sözleşme aşamasında ilgili karar belgesini sunmaları gerekmektedir.