Ana içeriğe atla

2018 Yılı Teknik Destek Programı (2018)

Ankara Kalkınma Ajansı Ankara’daki yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerini arttırıcı çalışmalarına destek sağlamak üzere 2018 Yılı Teknik Destek Programı’nı açıklamıştır.

Toplam bütçesi 1.000.000,00 TL olan 2018 yılı Teknik Destek Programı amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme süreci Program Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır.

Programın Amacı

2014-2023 Ankara Bölge Planı’nda yer alan öncelikler doğrultusunda yerel aktörlerin, 2018-2020 Sonuç Odaklı Program vizyonu dâhilinde bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları için yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine ve artırılmasına yönelik teknik destek sağlamak.

Programın Öncelikleri

Program kapsamında hazırlanacak teknik destek talepleri aşağıda yer alan program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır:

İleri Teknoloji, Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Ekseni

Öncelik 1: Ankara’nın bilişim ekosistemi, savunma sanayi ve sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki projelere/faaliyetlere yönelik eğitim çalışmaları

Öncelik 2: Teknoloji odaklı girişimciliğin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar

Öncelik 3: Ankara sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları

Öncelik 4: Ankara ilinde üretimi yapılan mal ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları

Öncelik 5: Ankara’da rüzgâr, güneş, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik eğitim çalışmaları

Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Ekseni

Öncelik 1: Kırsal alanda sulama, tohum ve gübre kullanımı gibi alanlarda iyi tarım uygulamalarını destekleyecek eğitimler

Öncelik 2: Alt bölgelerde sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için tarım dışı kırsal endüstrilerin geliştirilmesine yönelik eğitimler

Öncelik 3: Kırsalda yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, markalaşması ve ticarileşmesine yönelik eğitimler

Öncelik 4: Yerel turizm değerleri ve potansiyelleri doğrultusunda turizm markaları oluşturarak ilçeleri uzun süreli kırsal destinasyon alanları haline getirmeye yönelik eğitimler

Öncelik 5: Bölgede potansiyel teşkil eden alan ve sektörlerde ihtisaslaşmaya yönelik eğitimler

Öncelik 6: Ankara’da kentsel tarımın geliştirilmesine yönelik eğitimler

Öncelik 7: Kırsal alanda çevre dostu uygulamaların geliştirilmesine yönelik eğitimler

Sosyal Yenilik, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Kalkınma Ekseni

Öncelik 1: Sosyal sorunların çözümüne destek olacak yenilikçi girişimlerin geliştirilmesine yönelik eğitimler

Öncelik 2: Sosyal yenilik ve sosyal kalkınmaya yönelik yenilikçi ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi, pazar fırsatlarının belirlenmesine hizmet edecek eğitimler

Öncelik 3: Sosyal inovasyon ve girişimcilik konularında ağ ve ortaklık yapılarının oluşturulmasına yönelik eğitimler

Öncelik 4: Sosyal girişimcilik aktörlerinin ve çatı kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler

Hangi Faaliyetler Desteklenebilir?

 • Eğitim verme
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
 • Geçici uzman personel görevlendirme
 • Danışmanlık sağlama
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

Kimler Başvuru Yapabilir?

 • Kamu kurumları
 • Mahalli idareler
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Birlikler ve kooperatifler
 • Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri
 • İş geliştirme merkezleri
 • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler

Program Bütçesi

2018 Yılı Teknik Destek Programı bütçesi 1.000.000,00 TL'dir.

Teknik Desteğin Azami Maliyeti

25.000,00 TL (KDV dâhil)

Destek Süresi

Teknik destek kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 3 (üç) ay olabilir.

Program Dönemi Son Başvuru Tarihi

Taahhütname teslimi/e imza tarihi: 28.12.2018 Saat: 17.00

Başvuru Dönemi*

DönemlerSon Başvuru Tarihi
II. Dönem (Mart – Nisan)30.04.2018
III. Dönem (Mayıs – Haziran)29.06.2018
IV. Dönem (Temmuz – Ağustos)31.08.2018
V. Dönem (Eylül – Ekim)31.10.2018
VI. Dönem (Kasım – Aralık)28.12.2018

Not*: Proje başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için KAYS sistemi üzerinde oluşturulan Taahhütname’nin ilgili dönemler için belirtilen son tarihe kadar başvuru sahibi yetkilisi tarafından elektronik ortamda imzalanması ya da Taahhütname’nin başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak Ajans’a teslim edilmesi gerekmektedir.

Teknik Destek Programı kapsamında başvuru sahibi kurum/kuruluşların eğitim verme; program ve proje hazırlanmasına katkı; geçici uzman personel görevlendirme; danışmanlık sağlama; lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

Teknik Destek Programı kapsamında Başvuru Sahibi’ne herhangi bir mali destek sağlanmayacaktır. Her bir teknik desteğin maliyeti (hizmet alımı yapılması halinde) azami 25.000,00 TL (KDV dâhil)  olup sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dâhil) hizmet alımı çerçevesinde Ajans tarafından karşılanacaktır.

Başvuru

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFD) (KAYS-PFD) üzerinden yapılacaktır. Başvuru Sahipleri’nin, KAYS-PFD’ye kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden doldurup, KAYS sistemi üzerinde oluşturulan Taahhütname’nin ilgili dönemler için belirtilen son tarihe kadar başvuru sahibi yetkilisi tarafından elektronik ortamda imzalanması ya da Taahhütname’nin başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak Ajans’a teslim edilmesi gerekmektedir. Ajans’a yapılacak proje başvuruları için 2018 yılında internet üzerinden en son elektronik başvuru tarihi (28.12.2018, Saat 17.00) dir.

Uyarı: Başvuru süresince başvuru formu ve/veya eklerinde meydana gelebilecek olası değişiklikleri; www.ankaraka.org.tr web sayfasından takip edebilirsiniz.

Dokümanlar