Ana içeriğe atla

2019 Yılı Teknik Destek Programı (2019)

Toplam bütçesi 1.000.000,00 TL olan 2019 Yılı Teknik Destek Programı’nın amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgi Program Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır.

Program Referans No

TR51/19/TD

Programın Amacı

2014-2023 Ankara Bölge Planı’nda yer alan öncelikler doğrultusunda yerel aktörlerin, “2018-2020 Sonuç Odaklı Program” vizyonu dâhilinde bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları için yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine ve artırılmasına yönelik teknik destek sağlamak.

Programın Öncelikleri

Program kapsamında hazırlanacak teknik destek talepleri aşağıda yer alan program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır:

1. İleri Teknoloji, Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Ekseni 

Öncelik 1: Ankara’nın bilişim ekosistemi, savunma sanayi ve sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki projelere/faaliyetlere yönelik eğitim çalışmaları, 

Öncelik 2: Teknoloji odaklı girişimciliğin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar, 

Öncelik 3: Ankara sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları,

Öncelik 4: Ankara ilinde üretimi yapılan mal ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları,

Öncelik 5: Ankara’da rüzgâr, güneş, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik eğitim çalışmaları.

Öncelik 6: Ankara ilinde ileri teknoloji alanında mesleki ve teknik eğitimin kapasitesini artırmaya yönelik eğitim çalışmaları

2. Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Ekseni

Öncelik 1:Kırsal alanda sulama, tohum ve gübre kullanımı gibi alanlarda iyi tarım uygulamalarını destekleyecek eğitimler,

Öncelik 2: Alt bölgelerde sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için tarım dışı kırsal endüstrilerin geliştirilmesine yönelik eğitimler,

Öncelik 3: Kırsalda yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, markalaşması ve ticarileşmesine yönelik eğitimler,

Öncelik 4: Yerel turizm değerleri ve potansiyelleri doğrultusunda turizm markaları oluşturarak ilçeleri uzun süreli kırsal destinasyon alanları haline getirmeye yönelik eğitimler,

Öncelik 5: Bölgede potansiyel teşkil eden alan ve sektörlerde ihtisaslaşmaya yönelik eğitimler,

Öncelik 6: Ankara’da kentsel tarımın geliştirilmesine yönelik eğitimler,

Öncelik 7: Kırsal alanda çevre dostu uygulamaların geliştirilmesine yönelik eğitimler.

3. Sosyal Yenilik, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Kalkınma Ekseni

Öncelik 1: Sosyal sorunların çözümüne destek olacak yenilikçi girişimlerin geliştirilmesine yönelik eğitimler,

Öncelik 2: Sosyal yenilik ve sosyal kalkınmaya yönelik yenilikçi ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi, pazar fırsatlarının belirlenmesine hizmet edecek eğitimler,

Öncelik 3: Sosyal inovasyon ve girişimcilik konularında ağ ve ortaklık yapılarının oluşturulmasına yönelik eğitimler,

Öncelik 4: Sosyal girişimcilik aktörlerinin ve çatı kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler.

Hangi Faaliyetler Desteklenebilir?

 • Eğitim verme
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
 • Geçici uzman personel görevlendirme
 • Danışmanlık sağlama
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

Kimler Başvuru Yapabilir?

 • Kamu kurumları
 • Mahalli idareler
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Birlikler ve kooperatifler 
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri
 • İş geliştirme merkezleri
 • Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler

Program Bütçesi

2019 Yılı Teknik Destek Programı bütçesi 1.000.000,00 TL'dir.

Teknik Desteğin Azami Maliyeti

25.000,00 TL (KDV dâhil)

Destek Süresi

Teknik destek kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 3 (üç) ay olabilir.

Program Dönemi Son Başvuru Tarihi

Taahhütname teslimi/e imza tarihi: 31.12.2019 Saat: 17.00

Başvuru Dönemleri*

DönemlerSon Başvuru Tarihi
Mayıs - Haziran28.06.2019
Temmuz - Ağustos29.08.2019
Eylül - Ekim31.10.2019
Kasım - Aralık31.12.2019

*NOT: Proje başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için KAYS sistemi üzerinde oluşturulan ‘Taahhütname’nin ilgili dönemler için belirtilen son tarihe kadar başvuru sahibi yetkilisi tarafından elektronik ortamda imzalanması ya da taahhütnamenin başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFD) (KAYS-PFD) üzerinden yapılacaktır. Başvuru sahiplerinin, KAYS-PFD’ye kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden doldurup, KAYS sistemi üzerinde oluşturulan taahhütnamenin ilgili dönemler için belirtilen son tarihe kadar başvuru sahibi yetkilisi tarafından elektronik ortamda imzalanması ya da taahhütnamenin başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir. Ajansa yapılacak proje başvuruları için 2019 yılında internet üzerinden en son elektronik başvuru tarihi (31.12.2019, saat 17.00)’dir.

Uyarı: Başvuru süresince başvuru formu ve/veya eklerinde meydana gelebilecek olası değişiklikleri; www.ankaraka.org.tr web sayfasından takip edebilirsiniz.

Başvuru için gerekli bilgi ve dokümanlar