Ana içeriğe atla

2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı (2021)

Ankara Kalkınma Ajansının 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı açılmıştır.

2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme süreci Program Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır.

Program Referans Numaraları

TR51/21/FZD_TEK

TR51/21/FZD_SOS

TR51/21/FZD_KIR

Programın Amacı

Fizibilite Desteği Programı (FD); Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu ve Ankara Kalkınma Ajansı 2021 yılı Çalışma Programında belirtildiği üzere, TR51 Düzey 2 Bölgesi’nde Anayasa’ya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak, ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik faaliyetlere mali destek sağlamak üzere yürütülmektedir.

Bu kapsamda 2021 yılı FD Programı, 2014-2023 Ankara Bölge Planı vizyonu, öncelik ve tedbirleri doğrultusunda;

▪         Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,

▪         Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine

▪    Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin kısa/orta vadede yatırıma dönüştürülebilecek fizibilite çalışmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Programın özel amaçları ise üstte belirtilen program genel amaçları çerçevesinde ve SOP kapsamında aşağıda yer alan öncelikler ve onların altındaki öncelikli alanlarda fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

Program Öncelikleri

Teknoloji Bileşeni: Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

Sosyal Bileşen: Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

Kırsal Bileşen: Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

NOT: Sonuç Odaklı Programların sonuç ve çıktı hedefleri EK H “Ankara Kalkınma Ajansı 2021 yılı Sonuç Odaklı Program Özetleri” belgesinde yer almaktadır.

*UYARI: Fizibilite desteği kapsamında sunulacak başvuruların genel itibarıyla bir plan/program kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan fiziki bir yatırımın fizibilitesine yönelik olması beklenmektedir ve başvuruların değerlendirilmesi aşamasında bu özelliğe sahip başvurular öncelikli olarak desteklenebilecektir.

Toplam Bütçe

Toplam bütçesi 2 Milyon TL olan program için bütçe dağılımı aşağıdaki gibidir:

Teknoloji Bileşeni (TR51/21/FZD_TEK): 1 Milyon TL

Sosyal Bileşen (TR51/21/FZD_SOS): 400 Bin TL

Kırsal Bileşen (TR51/21/FZD_KIR): 600 Bin TL

Proje Süresi

6- 12 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • Yerel Yönetimler
  • Üniversiteler
  • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
  • Birlikler ve Kooperatifler
  • Sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar)*
  • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
  • Küçük Sanayi Siteleri (KSS)
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
  • İş geliştirme merkezleri

*Sivil toplum kuruluşlarının 2021 Fizibilite Desteği Programına başvuru yapabilmeleri için üniversiteler veya faaliyet teklifi konusu ile ilgili kamu kurum/kuruluşları ile ortak başvuru yapmaları gerekmektedir. Üniversite veya kamu kurum/kuruluşu ortağı içermeyen sivil toplum kuruluşları faaliyet teklif başvuruları, ön inceleme aşamasında elenecektir

Destek Tutar ve Oranları

Asgari Destek Tutarı: 25 Bin TL

Azami Destek Tutarı: 150 Bin TL

Proje bütçesinin en az %25’i, en çok %100’ü hibe olarak desteklenebilir.

Son Başvuru Tarihi

Projenin KAYS Giriş ve Onayı Son Tarihi: 10/12/2021 Saat 23.50

Taahhütname E-imza/Teslim Son Tarihi: 17/12/2021 Saat: 17.00

Başvuru Süreci

Başvuruların, 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.1 Başvuru Formu ve Diğer Belgeler bölümünde belirtildiği gibi www.ankaraka.org.tr adresinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda yapılması zorunludur. KAYS-PFD modülü üzerinden elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru sahipleri başvurularının eksiksiz olup olmadığını başvuruda yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Eksik ve usulüne uygun olarak yapılmayan başvurular reddedilecektir.

Başvuru sahiplerinin Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü üzerinden elektronik olarak yapacakları başvuru için son tarih 10/12/2021 saat 23.50’dir. Taahhütnamelerin KAYS üzerinden e-imza ile imzalanması veya çıktısının ıslak imzalı olarak Ajansa teslim edilmesi için son tarih ise 17/12/2021 saat 17:00’dır. 

Sorularınız İçin

Fizibilite Desteği Programı ile ilgili sorular, FD proje referans numarasını açık bir şekilde belirterek aşağıdaki e-posta adresine veya faks numarasına gönderilebilir.

E-posta adresi: fd@ankaraka.org.tr  

Faks : +90 312 309 34 07

Başvuru sahiplerinin “meslek sırrı” olarak belirtmediği konularda sordukları sorular hakkında Ajans tarafından sağlanan bilgiler Ajansın internet sayfasında yer alan Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünde diğer başvuru sahiplerinin de bilgilerine sunulacaktır. Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde www.ankaraka.org.tr  adresinde yayımlanacaktır.

SSS listesinde ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi başvuru sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

UYARI

2021 FD Programı kapsamında yıl boyu teklif alınacaktır. Programın herhangi bir önceliğine yönelik yeterince başarılı proje teklifi bulunması durumunda, ilgili önceliğe yönelik başka proje kabul edilmeyecektir. Böyle bir durumun ortaya çıkması söz konusu olduğunda, ilgili uyarı ve duyurular Ajansın web sayfasında yer alacaktır. Program önceliklerine yönelik güncellemelerin takibi potansiyel başvuru sahiplerinin sorumluluğundadır. Başvuru süresince başvuru formu ve/veya eklerinde meydana gelebilecek olası değişiklikler de Ajans web sayfası (www.ankaraka.org.tr) üzerinden yayınlanacaktır.