Ana içeriğe atla

2021 Yılı Teknik Destek Programı (2021)

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’daki yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerini artırıcı çalışmalarına destek sağlamak üzere 2021 Yılı Teknik Destek Programı’nı açıklamıştır.

Toplam bütçesi 2.000.000,00 TL olan 2021 Yılı Teknik Destek Programı’nın amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgi Program Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır.

Program Referans No:

TR51/21/TD_TEK

TR51/21/TD_KIR

TR51/21/TD_SOS

Programın Amacı

2014-2023 Ankara Bölge Planı’nda yer alan öncelikler doğrultusunda yerel aktörlerin, “2021-2023 Sonuç Odaklı Program” vizyonu dâhilinde bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları için yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine ve artırılmasına yönelik teknik destek sağlamak.

Programın Öncelikleri

Program kapsamında hazırlanacak teknik destek talepleri aşağıda yer alan program eksenlerine  yönelik olmalıdır:

      1.Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Ekseni (TR51/21/TD_TEK )

Özel Amaç 1  : Ankara’nın bilişim sektöründe güncel teknolojilerin entegrasyonu ve yaygınlaştırılmasının desteklenmesi

Özel Amaç 2  : Bilişim teknolojilerinin sağlık, savunma ve eğitim sektörlerine adapte edilerek yaygınlaştırılmasının desteklenmesi

Özel Amaç 3  : İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe Ar-Ge ve üretim ekosisteminin geliştirilmesi ve ileri teknolojili ürün üretiminin arttırılmasının desteklenmesi.

Özel Amaç 4  : İş ve inşaat makineleri sektöründe kritik parçalarda yerli üretimin geliştirilerek “Türk iş makinesi” marka değerinin oluşturulmasına katkı sağlanması.

Özel Amaç 5  : Savunma ve havacılık sektöründe Ar-Ge, test ve üretim kapasitesinin iyileştirilmesine katkı sağlanması.

Özel Amaç 6  : İleri teknolojili sektörlerde Ar-Ge ve Ür-Ge payının arttırılmasına katkı sağlanması.

Özel Amaç 7  : İleri teknolojili sektörlerde girişimcilik, ticarileştirme ve girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesine kaktı sağlanması

Özel Amaç 8  : Ankara sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına katkı sağlanması

Özel Amaç 9  : Ankara’da üretilen ileri teknolojili ürün ve hizmetlerin uluslararası marka değeri kazanmaları ve küresel pazarda rekabet edebilirliklerinin artırılmasının desteklenmesi

Özel Amaç 10 : Teknolojiye dayalı Ar-Ge odaklı uluslararası doğrudan yatırımların bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi

       2.Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Ekseni (TR51/21/TD_KIR)

Özel Amaç 1: Ankara alt bölgelerinde yenilikçi üretim ve gelir modellerinin geliştirilerek girişimciliğin desteklenmesi ve kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi

Özel Amaç 2: Kentte üretilen teknolojilerin kırsaldaki sosyal ve ekonomik hayata entegre edilmesi

Özel Amaç 3: Tarım ve tarıma dayalı sanayide teknoloji temelli üretim, organizasyon ve pazarlama süreçlerine geçilmesi ve bu sektörlerde dijital dönüşümün teşvik edilmesi

Özel Amaç 4: Geleneksel çiftçi biçimlerinden girişimci çiftçi modeline geçişin teşvik edilmesi

Özel Amaç 5: Kentsel tarım konusunda farkındalık yaratmak ve kentsel tarım uygulamalarının Ankara’da mekansal gelişime uygun biçimlerde yaygınlaşmasını sağlamak

Özel Amaç 6: Yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle Ankara kırsalını kırsal turizm destinasyonu haline getirerek kırsal alanlarla kent merkezi arasındaki sosyal ve ticari etkileşimin güçlendirilmesi

Özel Amaç 7: İklim değişikliği ile uyumlu planlamalar yapılması, tarım ve gıdada atık geri dönüşümü uygulamaları ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının teşvik edilmesi,

Özel Amaç 8: Tarım, gıda ve tıbbi aromatik bitki üretimi alanlarında teknoloji ve teknoloji-yoğun ürün geliştirme ve ticarileştirme amaçlarına yönelik küme, merkez ve platform gibi yapıların oluşturularak Ankara'nın ulusal bir tarım-gıda teknolojileri merkezine dönüştürülmesi

       3.Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Ekseni (TR51/21/TD_SOS)

Özel Amaç 1: Sosyal yenilik ve sosyal girişimcilik konularında bilgi ve farkındalığın artırılması

Özel Amaç 2:  Bölgede sosyal girişimciliğin ve sosyal yeniliğin Ankara’nın çevre bölgeleri de dâhil olmak üzere teşvik edilmesi için öncelikli alanların tespit edilmesi

Özel Amaç 3: Sosyal yenilik ve girişimcilik konularında ağ ve ortaklık yapılarının geliştirilmesi

Özel Amaç 4: Sosyal girişimcilik aktörlerinin ve çatı kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik desteklenmesi

Özel Amaç 5: Bölgede sosyal yenilik uygulamalarının artırılması

Özel Amaç 6: Sosyal sorumluluk farkındalığının arttırılarak sosyal sorumluluk faaliyetlerinin teşvik edilmesi

Hangi Faaliyetler Desteklenebilir?

 • Eğitim verme
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
 • Geçici uzman personel görevlendirme
 • Danışmanlık sağlama
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

Kimler Başvuru Yapabilir?

 • Kamu kurumları
 • Mahalli idareler
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Birlikler ve kooperatifler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri
 • İş geliştirme merkezleri
 • Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler

Program Bütçesi

2021 Yılı Teknik Destek Programı bütçesi 2.000.000,00 TL'dir.

Teknik Desteğin Azami Maliyeti

40.000,00 TL (KDV dâhil)

Destek Süresi

Teknik destek kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 6(altı) ay olabilir.

Program Dönemi Son Başvuru Tarihi

Taahhütname teslimi/e imza tarihi: 31.12.2021 Saat: 17.00

Başvuru Dönemleri*

DÖNEMLERSON BAŞVURU TARİHİ
Mart - Nisan30.04.2021
Mayıs - Haziran30.06.2021
Temmuz - Ağustos31.08.2021
Eylül - Ekim28.10.2021
Kasım - Aralık31.12.2021

*NOT: Proje başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için KAYS sistemi üzerinde oluşturulan ‘Taahhütname’nin ilgili dönemler için belirtilen son tarihe kadar başvuru sahibi yetkilisi tarafından elektronik ortamda imzalanması ya da taahhütnamenin başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFD) üzerinden yapılacaktır. Başvuru sahiplerinin, KAYS-PFD’ye kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden doldurup, KAYS sistemi üzerinde oluşturulan taahhütnamenin ilgili dönemler için belirtilen son tarihe kadar başvuru sahibi yetkilisi tarafından elektronik ortamda imzalanması ya da taahhütnamenin başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir. Ajansa yapılacak proje başvuruları için 2021 yılında internet üzerinden en son elektronik başvuru tarihi (31.12.2021, saat 17.00)’dir.

Uyarı: Başvuru süresince başvuru formu ve/veya eklerinde meydana gelebilecek olası değişiklikleri; www.ankaraka.org.tr web sayfasından takip edebilirsiniz.

Başvuru için gerekli bilgi ve dokümanlar