Ana içeriğe atla

2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

19 Mart 2024

Ankara Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) ilişkin proje hazırlık sürecini başlatmıştır. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
 

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI’NIN AMACI

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın amacı; yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.
 

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI’NIN ÖNCELİKLERİ
 

1. İstihdam Edilebilirliği Artırmak
•Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
• Genç istihdamını artırmaya,
• İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.
 

2. Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
• Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
• İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
• Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.
 

3. Sosyal İçerme
• Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
• Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
• Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.
 

4. Sosyal Sorumluluk
• Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
• Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler

 

2024 SOGEP PROGRAMI ÖNCELİKLİ PROJE TEMALARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı teması olarak belirlenen “Kadın Girişimciliği/Kadın İstihdamı” temasıyla uyumlu olarak kadınların istihdamını içeren proje fikirleri önceliklendirilecektir.
 

2024 yılı SOGEP öncelikli proje temaları aşağıda yer almakta olup bu temalara ilişkin detay bilgiler Ek-A'da sunulmaktadır.


SOGEP 2024 Yılı Uygulaması Öncelikli Proje Temaları:

· Tema 1: İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Projeleri
· Tema 2: Kooperatiflerin Ölçeklendirilmesi Projeleri
· Tema 3: Hane Halkı Gelir Getirici Projeler
· Tema 4: Üretim Alanlarında Kreş Kurulması
· Tema 5: Kadınlara Yönelik Sosyal Üretim Merkezleri
· Tema 6: Engelli Bireyler ve Bakım Veren Kadınlara Yönelik Gündüzlü Bakım Merkezleri
 

Projelerin desteklenme şansını artırmak adına, oluşturulacak projelerde; istihdama katılımın (özellikle genç ve kadın istihdamı) kolaylaştırılması, mesleki eğitime katkı sağlanması, üretime yönelik olması, proje sonuçlarının kırsal kesimde yaşayanları ve toplumun dezavantajlı kesimlerini etkilemesi, âtıl durumdaki kamu binalarının kullanılması ve eş finansman tutarının yüksek tutulması gibi hususlarının göz önünde bulundurulması tavsiye edilmektedir. 
 

PROJE SÜRESİ VE FİNANSMANINA İLİŞKİN HUSUSLAR

• Program kapsamında desteklenecek proje tekliflerinin, asgari bütçesi bir milyon TL’dir.
Destek oranı
         o Kamu kurumları ve kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvuru sahibi olduğu projeler için en fazla %90
         o Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projeleri için en fazla %50’dir.
• Projelerin uygulama süresi en fazla 18 aydır.
 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
• Birlikler ve kooperatifler,
• Sivil toplum kuruluşları,
• Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri
Yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişiler (Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer program önceliklerine yönelik projelerde ise ancak iştirakçi olabilirler.)

 

UYARI

  • Projenin sosyal sorunlara çözüm getirebilecek özgün içerikli olması gerekmektedir.
  • Hazırlanacak projelerin yukarıdaki önceliklerden en az biri ile ilgili olması gerekmektedir.
  • Projenin birden çok öncelik ile doğrudan ilişkili olması tavsiye edilmektedir.
  • Projenin somut çıktılarının olması ve sonuç odaklı olması tercih sebebidir.
  • Sorun ve mevcut durum analizini, yapılmış bir araştırma veya çalışma sonucundaki somut bir ihtiyaca dayandıran projelere öncelik verilecektir.
  • Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekâna ilişkin herhangi bir mülkiyet sorununun bulunmadığı ve sıfırdan bir inşaat yerine kaynak verimliliği hususu uyarınca âtıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılandığı projeler önceliklidir.
  • İşletme gelir-gider yapısını net olarak tanımlamış projeler tercih edilecektir.
  • Proje içeriğinde eğer satış-pazarlamaya yönelik unsurlar var ise satış-pazarlama analizlerini doğru ve gerçekçi olarak yaparak pazar bağlantısı sağlamış projeler öncelikli olacaktır.
  • Proje bütünlüğü olmayan birbirinden kopuk faaliyetleri içeren, temel sosyal hizmet sunumuna yönelik, sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren, sadece kısa süreli eğitim verilmesine odaklanan ve yurt dışında gezi, seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren projeler uygun olarak değerlendirilmeyecektir.


BAŞVURU SÜRECİ

Program kapsamında başvuru yapacak kurumların, bu ilan sayfasında ek olarak yer alan SOGEP Proje Bilgi Formu, Ek-1 Proje Bütçesi.xlsx ve Ek-2 İş Planı.xlsx belgelerini doldurulup 26/04/2024 Saat: 18.00’e kadar sogep@ankaraka.org.tr  e-mail adresine iletmeleri gerekmektedir.
 

Başvurular, Ajans tarafından 29 Nisan 2024 – 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında ön incelemeye tabi tutulacaktır. Bu değerlendirme neticesinde kısa listeye alınacak projeler belirlenecektir.
 

13-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında sadece kısa listeye alınan proje sahipleri ile iletişime geçilerek Ajans ve başvuru sahibi kurum koordinasyonunda projeler geliştirilecek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü onayına sunulacaktır. 
 

Programa ilişkin soru ve görüşlerinizi sogep@ankaraka.org.tr  e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Başvuru Ekleri

 • SOGEP Proje Bilgi Formu
 • Ek-1 Proje Bütçesi.xlsx 
 • Ek-2 İş Planı.xlsx 
 • Ek-A  Öncelikli  Proje Temaları
 • Ek-P  Performans Göstergeleri


SOGEP 2024 Bilgilendirme Toplantısı 

26.03.2024 tarihinde saat 10.00’da programa ilişkin online bilgilendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirilecektir.
 

Bilgilendirme Toplantısı Katılım Bilgileri

Toplantı Kayıt Linki: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwsf-mgrTMiH91pAAF3YOKBWu1bbW2NLkvU#/registration