Ajans Katkı Payı Borçlarının Yapılandırılması

1 Nisan 2011

5449 Sayılı "Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun"un 19'uncu maddesi "d" bendinde "bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden, belediyeler için; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay" Ajans gelirleri arasında sayılmıştır. 

25.02.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 17. maddesinde "Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı kalkınma ajanslarına başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte tamamen ödenmesi şartıyla bu borçlara hesaplanan gecikme zammı, gecikme faizi, faiz gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir" hükmü yer almaktadır. Bu nedenle geçmiş yıllara ait katılım paylarını ödememiş veya eksik ödemiş olan kurum ve kuruluşların bu imkandan yararlanmaları büyük önem taşımaktadır. Kanunda belirtilen süre sonuna kadar Ankara Kalkınma Ajansına başvurarak ödemelerini yapılandırmamış kurum ve kuruluşlar için İller Bankası ve/veya diğer Genel hükümler yoluyla alacakların gecikme faizi ile birlikte tahsili yoluna gidilmesi gerekecektir.

Bu düzenleme çerçevesinde Ajansın 2011 yılında sağlayacağı mali ve teknik destekler kapsamnında ödeme planına bağlayan kurum ve kuruluşlar için 08.11.2008 tarihli resmi gazetede yayınlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde belirtilen "Kanunen zorunlu olan ajans bütçe paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odaları, birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, ilgili ajanstan proje veya faaliyet desteği alamazlar" şartı aranmayacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Yapılandırma dilekçe örneği için tıklayınız