Ana içeriğe atla

Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet Aracı Kiralanması İhalesi

14 Kasım 2022
Kurum Unvanı
Ankara Kalkınma Ajansı
İhale Türü
Açık İhale Usulü
Açıklama

2023, 2024 ve 2025 Yılları İçin Hizmet Aracı Kiralanması Hizmet Alımı İşi “Herkese Açık İhale” usulü ile ihale edilecektir.

1. Ajansın İrtibat Bilgileri:

a) Adresi

Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No:11 06460 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası

Tel: 0(312) 310 03 00 / Faks: 0(312) 309 34 07

c) Elektronik Posta Adresi

aunal@ankaraka.org.tr

2. İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

Niteliği; Hizmet Alımı, Türü; Araç Kiralanması

b) Yapılacağı Yer

Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet Binası

c) Süresi

36 Ay (01.01.2023-31.12.2025)

3. İhalenin

a) Usulü

Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esasları 10. Madde kapsamında Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı Yer

Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet Binası

c) Tarihi ve Saati

30/11/2022 Çarşamba – 10:00

 

 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
  1. Tebligat için adres, telefon, faks numarası ile elektronik posta adresini içeren beyan.
  2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından alınmış belge;
   1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
   2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
   1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri,
  4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
  5. İsteklinin son 10 (on) yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde ihale konusu iş kapsamında teklif ettikleri bedelin, tek seferde en az %70’i oranında gerçekleştirdiğini gösteren iş deneyim belgesi.
  6. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
  8. Yasaklı olunmadığına dair taahhütname.
    
 2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
   
 3. İhale dokümanı Ajansın internet adresinde (http://www.ankaraka.org.tr) görülebilir ve Ajansın TR06 0001 5001 5800 7295 9239 95 IBAN numaralı hesabına 250,00 TL (İkiYüzElliTürkLirası) yatırıldığına dair dekontun ibrazı ile Aşağı Öveçler Mah.  1322. Cad. No:11 06460 Çankaya/ANKARA adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
   
 4. Teklifler, 30/11/2022 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar Ankara Kalkınma Ajansına elden teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz. Teklifler 30/11/2022 Çarşamba günü saat 10.00’da Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Toplantı Salonunda açılacaktır.
   
 5. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
   
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Nakdi teminatlar, Ajansın TR76 0001 5001 5800 7298 2538 39 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.
   
 7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
   
 8. Ankara Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

Kamuoyuna duyurulur.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği