Ankara Kalkınma Ajansı İhale İlanı

28 Şubat 2022
Son Teklif Verme Tarih ve Saati
İhale Türü
Yapım İşi
Açıklama

İHALE İLANI

ANKARA KALKINMA AJANSI

 

 “Ajans Hizmet Binası Büyük Onarım İşi” Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 

1. İdarenin İrtibat Bilgileri:

a) Adresi

Aşağı Öveçler Mah. 1322.Cad. No:11 06460 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası

Tel: 0 (312) 310 03 00 Faks: 0 (312) 309 34 07

c) Elektronik Posta Adresi

satinalma@ankaraka.org.tr

2. İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

Niteliği: Yapım İşi,

Türü: Ajans Hizmet Binası Büyük Onarımı

Miktarı: 2 Bloktan oluşan Hizmet Binası Onarımı

b) Yapılacağı Yer

Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet Binası

c) Süresi

Sözleşme tarihinden itibaren 150 (Yüz Elli) gün

3. İhalenin

a) Usulü

Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esasları 10. Madde kapsamında Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı Yer

Ankara Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu

c) Tarihi ve Saati

17/03/2022 Perşembe, Saat: 10:00

4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 1. Tebligat için adres, telefon, faks numarası ile elektronik posta adresini içeren beyan,
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından alınmış belge;
  1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri,
 4. Ajans tarafından sağlanan ve istekli tarafından doldurularak imzalanan standart Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Mektubu,
 5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
 7. İlan metninin 4.2 ve 4.3 maddelerinde belirtilen yeterlilik belgeleri
 8. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ajans tarafından belirlenen banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
 9. İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde yer alan belgeler.

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdari Şartnamenin 7.5 maddesinde yer alan belgeler. Bu ihalede “yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan B/III Gurubu işler” benzer iş olarak kabul edilecektir. Sunulan iş deneyim belgesi ekinde bahse konu işin benzer iş olduğunu tevsik edici belge sunulacaktır. İhale konusu iş ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır. İsteklinin ihale konusu işi yerine getirmek için aşağıdaki tabloda verilen sayı ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler (iş sözleşmeleri, personel yeterlilik belgeleri, sigorta aidat belgeleri, özgeçmişler, taahhütnameler vb) teklifle birlikte sunulmalıdır.  Bu personel ile ilgili detaylı açıklama sözleşme tasarısında yer almaktadır.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Asgari Deneyim

1

Şantiye Şefi

İnşaat Mühendisi /Mimar

     10 Yıl

1

Şantiye Mühendisi

İnşaat Mühendisi /Mimar

     5 Yıl

1

Şantiye Mühendisi

Makine Mühendisi

     5 Yıl

1

Şantiye Mühendisi

Elektrik Mühendisi

     5 Yıl

 

5- İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi (teklif edilen fiyatların en düşük olanı) veren isteklinin üzerinde bırakılır.

6- İhale dokümanı, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 750,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanını almak isteyenlerin, doküman bedelini İdare’nin TR06 0001 5001 5800 7295 9239 95 IBAN numaralı hesabına yatırarak dekont alması ve dekontu Ajansa ibraz etmesi gerekir.

7- Teklifler, 17.03.2022 saat: 10.00’a kadar Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da Ankara Kalkınma Ajansı Sekreterliği, Aşağı Öveçler Mah. 1322 Cd. No:11, 06460 Çankaya/ANKARA adresine gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.

8- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Anahtar teslim götürü bedele ilişkin teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatları gösteren hesap cetveli sunulacaktır.

9- İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, istekliler kısmi teklif veremezler.

12- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.

13- Bu ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

14- Bu ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilemez.

15- İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği