Ana içeriğe atla

Aydınlatma Metni

ANKARA KALKINMA AJANSI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır.  

1. Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında tanımlanmış olan ve bu dokümanda kullanılan terimler aşağıda listelenmiştir.

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt istemi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Politika: Ankara Kalkınma Ajansı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

2. Amaç ve Kapsam

Ankara Kalkınma Ajansı, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan tüm mevzuat ile uyumlu davranmak için azami gayreti göstermektedir.

Ankara Kalkınma Ajansı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (Politika) çerçevesinde, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen kişisel verileri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler açıklanmaktadır.

Politika ile Ankara Kalkınma Ajansı veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVK Kanunu) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel kurallar belirlenmektedir. Ayrıca Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yerine getirilen uygulamaların çerçevesi açıklanmaktadır.

Politika, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek veya tüzel kişilere yöneliktir.  

3. Politika Esasları ve Kapsam

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, aydınlatma metni (veri toplama kanallarında aydınlatma yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla gerçekleşen beyanlar) ile birlikte 7 Nisan 2016 tarihli 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak hazırlanmıştır.

Ankara Kalkınma Ajansı Politika dokümanı aydınlatma metni ile birlikte, kişisel veri sahiplerinin erişimine açık olacak biçimde www.ankaraka.org.tr sitesinde yayımlanır. Politika dokümanı kişisel verilerin korunması kapsamındaki mevzuat değişiklikleri doğrultusunda güncellenir; güncellemeler yine www.ankaraka.org.tr sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur. İstatistiki değerlendirmeler veya incelemeler gibi amaçlarla anonimleştirilen bilgiler bu Politika dokümanına tabi değildir.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve bu kanun çerçevesinde hazırlanan politika dokümanına uygun olarak aşağıdaki veri sahiplerinin kişisel verileri işlenmektedir.

 • Ankara Kalkınma Ajansı’nın tüm destek programlarının, eğitim ve danışmanlık gibi sunulan hizmetlerin, gerçekleştirilen faaliyetlerin yararlanıcıları ve potansiyel yararlanıcıları,
 • Ankara Kalkınma Ajansı çalışanları ve çalışan adayları,
 • Ankara Kalkınma Ajansı paydaşları (Ankara Kalkınma Ajansı’nın iş birliği ve/veya koordinasyon içerisinde olduğu kurum ve kuruluşların çalışanları ve yetkilileri.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler ve Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

7 Nisan 2016 tarihli ve 6698 sayılı KVKK’ya göre kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunluluğu bulunmaktadır:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

6698 sayılı KVKK’ya göre aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5. Kişisel Veri Sahiplerinin Aydınlatılması

Ajans, KVKK’nın 10. ve 11. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak için gerekli süreçleri yürütmektedir. Bu kapsamda Ajans tarafından veri sahiplerine sunulan aydınlatma metinlerinde aşağıda sıralanan bilgiler bulunmaktadır:

 1. Ankara Kalkınma Ajansı’nın künyesi,
 2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 5. Veri sahibinin hakları olan;
  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. Kişisel Veri Sahiplerinin Taleplerinin Sonuçlandırılması ve Veri Sahiplerinin Hakları

Veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini Ajansa yazılı olarak iletmeleri durumunda, Ankara Kalkınma Ajansı veri sorumlusu KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri yürütmektedir. Ajansa iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Ajans tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Ajans, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. Ajans ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, Ajans tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi doğrultusunda Ajansımıza aşağıdaki konularla ilgili bilgi talebi için başvuru yapılabilir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Aşağıda sayılan KVKK kapsamı dışında tutulan haller için ilgili kişiler bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler ve bu nedenle Ajans bu kapsamda iletilen talepleri yerine getirme yükümlülüğü altında değildir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK gereğince aşağıdaki hallerde ilgili kişiler zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç diğer haklarını aşağıda belirtilen durumlarda ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Ajans resmi internet adresi http://www.ankaraka.org.tr/tr/iletisim adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak veya ıslak imzalı bir dilekçeyi Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11 06460 Çankaya / ANKARA adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek Ajansa iletebileceklerdir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

7. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Ajans işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve kontrolleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu husus, veri işlemenin elektronik yolla veya yazılı olarak yapılmasından bağımsız olarak geçerlidir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin teknik ve idari önlemler, Ajans bilgi güvenliği yönetiminin bir parçasıdır ve teknik gelişmelere değişikliklere sürekli olarak uyarlanmaktadır.

Kişisel veriler gizliliğe tabidir. Çalışanların verileri izinsiz olarak toplaması, işlemesi ya da kullanması yasaktır. Yetkisiz kullanım, çalışanların meşru görevleri dışında gerçekleştirdikleri yetkisiz veri işlemesidir. Çalışanlar kişisel verilere sadece söz konusu görevin kapsamı ve mahiyetine uygun olması halinde erişebilirler.

Çalışanların kişisel verileri özel ya da ticari amaçlar için kullanması, yetkisiz kişilere dağıtması ya da başka bir şekilde erişilebilir kılması yasaklanmıştır. Yöneticiler çalışanlarını iş ilişkisinin başladığı sırada veri koruma ile ilgili yükümlülükler hakkında bilgilendirmiştir. Bu yükümlülük, iş ilişkisinin sonlandırılmasından sonra da devam eder.

8. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Veri İşleme Faaliyetine Konu Olan Kişisel Veri Grupları

Kişisel verileriniz Ajansımız tarafından; başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş başvuru formları gibi kanallarla; ilgili internet siteleri ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Ajans’ın faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir. Ayrıca Ajans tarafından organize edilen program, çalıştay, toplantı, eğitim vb. etkinliklere katılım sağlanabilmesi; proje destek faaliyetlerinden haberdar olunması ve başvuru yapılması; eşleştirme, analiz, raporlama, araştırma, yatırımcı veya girişimcilerin iş ve işlemlerini takip etme gibi çalışmaları yürütmek üzere talep edilen kişisel veriler yazılı, sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda tarafımıza bildirmeniz yoluyla kayıt altına alınmaktadır. Toplanan kişisel verilerin kaydedileceğini, güvenli bir şekilde depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerekli durumlarda yeniden düzenlenebileceğini bildiririz. Kişisel verileriniz hukuksal gereksinimler olduğu takdirde hukuken yetkili kamu kurumları veya bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, vb.) alınan kurumlar ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek veya aktarılabilecektir.

Ankara Kalkınma Ajansı; Veri Sorumlusu sıfatıyla iş başvurusu, proje başvurusu, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi sistemine kayıt olunması, yatırımcı görüşmeleri dahil her türlü bilgilendirme, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetler ile proje izleme faaliyetleri kapsamında kendisine iletilen veya ses ve görüntü kaydına alınan ad soyad, kimlik, iletişim, meslek bilgisi gibi her türlü kişisel verileri;

 • Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirmek,
 • Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak,
 • Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
 • Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek,
 • Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek,
 • Tüm bu hususlarla ilgili istatistik oluşturmak, Ajansımız ile ilişkisi bulunan gerçek ve tüzel üçüncü kişilerin hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerini temin etmek, bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla yeni personel istihdam etmek ve hizmet kalitesini artırmak, amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.
 • Yatırımcı veya girişimcinin yatırım kararı alması, yatırımı gerçekleştirmesi, yatırıma ilişkin izin ve ruhsat işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması gibi hususların yanı sıra yatırımcı/girişimciyle görüşmeye istinaden veya sonrasında da bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi, görüşme sonuçlarının takip edilmesi, eşleştirme, analiz, raporlama, araştırma gibi çalışmaları yürütmek üzere talep edilen kişisel verileri, Ankara Kalkınma Ajansı’na yazılı, sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda bildirmeniz yoluyla kayıt altına almaktayız. Toplanan kişisel verilerin kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerekli durumlarda yeniden düzenleneceğini, bilgi almak için Ankara Kalkınma Ajansı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iletişim noktasında kullanılacağını, ihtiyaç olması halinde araştırma, analiz, raporlama gibi çalışmalarımızda kullanılacağını, bunun yanı sıra yatırım/yatırımcı talebi beyan edildiği durumlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Ajansımız tarafından sunulan hizmetlerin sürekliliği ile denetimini sağlamak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel diğer kişilere, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, 6698 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkeler ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen kriterlere uymak şartıyla aktarılabilir. Bu kişisel veriler; 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinde belirtilen; “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak ve 4 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 5449 sayılı Kanun’dan doğan her türlü görev ve yükümlülük doğrultusunda Ajansımızca yerine getirilen faaliyetler kapsamında yazılı, sesli/görüntülü iletişim araçları ve/veya online olarak toplanmaktadır.

6698 sayılı Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre https://ankaraka.org.tr/iletisim adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak veya ıslak imzalı bir dilekçeyi Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11 06460 Çankaya / ANKARA adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek Ajansa iletebileceklerdir.

Ajansımızın KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Veri Sorumlusu

Ankara Kalkınma Ajansı