Bağımsız Değerlendirici (BD) Alım İlanı

20 Ekim 2021

Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen mali destek programlarına (MDP) sunulan proje tekliflerinin ilgili mevzuat ve başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre yapılacak olan mali ve teknik değerlendirmelerinde görev alabilecek BD adaylarına yönelik oluşturulan Bağımsız Değerlendirici Havuzuna başvurular alınmaktadır.

Kalkınma Ajansları BD havuzunda yer almak isteyenlerin https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresinden erişebilecekleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)'a "Bağımsız Değerlendirici Kullanıcısı" olarak kaydolmaları gerekmektedir.

2021 Yılı Teklif Çağrısı Konuları

Ankara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında;

 • TR51/21/KIR referans numaralı "Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı" Mali Destek Programı kapsamında;
 •  Birinci bileşen için
  • İşletme olmaları durumunda TR51/21/KIRSAL_KA referans numarası kar amacı güden,
  • Diğer başvuru sahipleri TR51/1/KIRSAL referans numarası ise kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar,
 • İkinci bileşen için TR51/21/KIRSALKOOP referans numarası kullanılmaktadır.

Olmak üzere mali destek programını ilan etmiştir.

Teklif çağrısı kapsamında BD olarak görev almak isteyen adayların sisteme kaydolmalarının ardından Ajans tarafından ilan edilen mali destek programlarında BD olarak görev almak istediklerine ilişkin KAYS üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 

Bağımsız Değerlendirici Seçiminde Aranacak Nitelikler

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları ve aşağıda belirtilen proje konu alanlarında en az beş yıl deneyim sahibi olmaları gerekmektedir. Adaylardan sahip olmaları beklenen genel ve program temelli yetkinlikler aşağıda belirtilmiştir:

Genel Kriterler

 • Proje yönetimi ve uygulamaları
 • Hibe programları yönetimi (Kalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri)
 • Projelerin idari, mali ve teknik açılardan değerlendirilmesi
 • Mali analiz, bütçe analizi
 • Fizibilite çalışmaları
 • Yatırım Süreçleri
 • Bölgesel yatırım imkânları ve bölgesel programlar
 • Ulusal ve bölgesel teşvikler, hibe programları vb. destek ve teşvik bilgisi

 

 

 

KıKırsal Kalkınma MDP'sine Yönelik Deneyim Alanları

 • Gıda güvenliği sertifikaları, kalite yönetim sistemleri
 • Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi (Gıda sanayi vb.)
 • Ürünlerin paketleme, etiketleme, depolama ve nakliye gibi süreçlerinin iyileştirilmesi teknikleri
 • Yenilikçi ürünler ve tasarım ürünleri
 • Geleneksel sanatlarda yenilikçi teknikler
 • Kozmetik ve sağlık gibi sektörlerde endüstriyel kullanım alanları
 • Yenilikçi süreçleri geliştiren makine ekipmanları
 • Pazarlama araçları ve ihracat
 • Kooperatifçilik faaliyetleri, birlik faaliyetleri
 • Kadın kooperatifleri
 • E-iş ve e-ticaret platformları
 • Üretici/girişimci işbirliği ağları
 • Üretim ve markalaşma gibi faaliyetlere yönelik ulusal veya uluslararası sertifika ve akreditasyon belgeleri (Eco-Labelling, CE, OHSAS 18001, AQAP, HACCP vb.)
 • Markalaşma, kümelenme, kamu-özel sektör-STK-üniversite işbirlikleri
 • Yerel turizm değerleri
 • Yerel ürün üretimi ve sanayi işletmelerinin entegrasyonu
 • Yerel ürünlerin uluslararası tanıtım ve pazarlanması
 • Yerel el sanatları tasarımı
 • Tanıtım ve pazarlama amaçlı web sitesi ve tanıtım platformu
 • Tarım ve hayvancılık ürünlerinin modern tekniklerle işlenmesi, paketlenmesi, depolanması
 • Tarımsal ürünlerin pazarlanması
 • Tarıma yönelik yayım, pazarlama, tanıtım
 • Yöresel kültürel faaliyetler
 • Yöresel ürünler
 • Yörelere özgü alternatif gelir kaynakları ve iş geliştirme

Bunların yanında, adayların program önceliklerine yönelik sektör ve alanlarda faaliyet gösteren işbirliği platform, dernek, ruhsat, izin ve sertifikasyonlar ile alanlarına yönelik mevzuat konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

 

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık aşamalarında görev almamış ve uygulama aşamalarında görev almayacak olan kişiler arasından seçilir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremezler.

Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirilmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulur, uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde ekte örneği bulunan "Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı"nı doldurup imzaladıktan sonra kendileriyle sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız Değerlendiriciler ile Ankara Kalkınma Ajansı arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; görevli olduğu değerlendirme süresi boyunca kesintisiz olarak çalışacak, bir günde en fazla üç proje olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje değerlendirebilecektir. Bir bağımsız değerlendirici, bir takvim yılı içinde en fazla 50 proje değerlendirebilir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi

Bağımsız Değerlendiriciler; adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sundukları bilgi ve belgelerin incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde, yüz yüze görüşme, telefon veya video konferans gibi mülakat yöntemleri yoluyla ilgili mevzuat çerçevesinde Ajans tarafından oluşturulan bir komisyon marifeti ile tespit ve tayin edilecektir. Değerlendirme aşamasında adaylardan ilave destekleyici belge sunmaları istenebilir.

Seçilen bağımsız değerlendiricilerden başvuru aşamasında sunmuş oldukları bilgileri doğrulayacak belgelerin asılları (nüfus cüzdanı, diplomalar, sertifikalar, başvurulan alanla ilgili tecrübeleri gösteren belgeler, yabancı dil bilgisini gösteren belgeler ile benzeri belgeleri) sözleşme öncesinde talep edilebilecek ve Ajans onaylı fotokopileri dosyalarına eklenecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman

Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim bilgisi kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.

Proje başvuruların değerlendirmelerinin 2022 Ocak Ayı içerisinde yapılması öngörülmektedir. Bağımsız değerlendiriciler çalışmalarını 08.00-17.00 arasında Aşağı Öveçler Mahallesi 1322. Cadde No:11 Çankaya-Ankara adresindeki Ajans binasında gerçekleştirecektir. Ajans tarafından gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı hafta sonları da dâhil olmak üzere gün ve saat olarak değiştirilebilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler

Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere ücretleri ve şehir dışından geliyorlarsa mutat ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer Bağımsız Değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

Bağımsız Değerlendirici Başvuru Süreci

Kalkınma Ajansları Bağımsız Değerlendirici havuzunda yer almak isteyenlerin https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresinden erişebilecekleri KAYS-PFD'ye "Bağımsız Değerlendirici Kullanıcısı" olarak kaydolmaları gerekmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı'nın 2021 yılı olarak ilan ettiği Mali Destek Programında görev almak isteyen Bağımsız Değerlendiricilerin; KAYS-PFD sistemi üzerinden ilgili oldukları mali destek programı Bağımsız Değerlendirici İlanına başvurmaları gerekmektedir.

Ankara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarına yönelik Bağımsız Değerlendirici başvuruları 20/10/2021 – 03/12/2021 tarihleri arasında kabul edilecektir. Son başvuru tarihi ve saati 03/12/2021 23:50'dir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile KAYS-PFD üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Bağımsız değerlendirici adaylarının, KAYS-PFD'ye girdikleri özgeçmişleri ve standart değerlendirici bilgileri yanı sıra başvuru sırasında ek olarak bazı kriterlerle ilgili bilgi talep edilebilecektir. Başvurular sadece çevrimiçi olarak alınacaktır.

Daha Fazla Bilgi İçin

Duyuru Eki

KAYS'a Giriş