Bağımsız Değerlendirici (BD) Alım İlanı

7 Ekim 2022

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ (BD) ALIM İLANI

Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen mali destek programlarına (MDP) sunulan proje tekliflerinin ilgili mevzuat ve başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre yapılacak olan mali ve teknik değerlendirmelerinde görev alabilecek BD adaylarına yönelik oluşturulan Bağımsız Değerlendirici Havuzuna başvurular alınmaktadır.

Kalkınma Ajansları BD havuzunda yer almak isteyenlerin https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/ adresinden erişebilecekleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)’a “Bağımsız Değerlendirici Kullanıcısı” olarak kaydolmaları gerekmektedir.

2022 Yılı Teklif Çağrısı Konuları

Ankara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında;

TR51/22/SEDEP, TR51/22/SEDEP-İŞ ve TR51/22/SEDEP-KAMU referans numaralı “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Odağında Sosyal Ekonomi Mali Destek Programı” ilan etmiştir.

Teklif çağrısı kapsamında BD olarak görev almak isteyen adayların sisteme kaydolmalarının ardından Ajans tarafından ilan edilen mali destek programlarında BD olarak görev almak istediklerine ilişkin KAYS üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

UYARI: BD olarak görev almak isteyen adayların 3 programa (TR51/22/SEDEP, TR51/22/SEDEP-İŞ ve TR51/22/SEDEP-KAMU) ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.

Bağımsız Değerlendirici Seçiminde Aranacak Nitelikler

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları ve aşağıda belirtilen proje konu alanlarında en az beş yıl deneyim sahibi olmaları gerekmektedir. Adaylardan sahip olmaları beklenen genel ve program temelli yetkinlikler aşağıda belirtilmiştir:

Genel Kriterler

 • Proje yönetimi ve uygulamaları
 • Hibe programları yönetimi (Kalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri)
 • Projelerin idari, mali ve teknik açılardan değerlendirilmesi
 • Mali analiz, bütçe analizi
 • Fizibilite çalışmaları
 • Yatırım süreçleri
 • Bölgesel yatırım imkânları ve bölgesel programlar
 • Ulusal ve bölgesel teşvikler, hibe programları vb. destek ve teşvik bilgisi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Odağında Sosyal Ekonomi MDP’sine Yönelik Deneyim Alanları

 • Engellilerin toplumsal hayata katılmasına yönelik hizmetler,
 • Dezavantajlı gruplara yönelik gezici/sabit altyapı ve hizmetlerinin verilmesi/artırılmasına yönelik çalışmalar,
 • Sosyal mekânlarda engelli gruplara yönelik yenilikçi sistem entegrasyonları,
 • Engellilerin sosyal ve fiziksel ihtiyaçları, eğitim ve sağlık gereksinimleri,
 • Sosyal ve toplumsal mekânların dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına yönelik iyileştirilmesi,
 • İşsizler ya da düşük vasıflı işçiler için aktif işgücü talebine uyum ve istihdam edilebilirliği sağlayacak kurs, atölye vb. hizmetler,
 • Engellilere yönelik kariyer ve mesleki eğitim merkezlerinin kurulması çalışmaları,
 • Kadın girişimcilere yönelik üretim ve satış mekânlarının oluşturulması,
 • Engellilere yönelik eğitim mekânlarının/atölyelerin yaygınlaştırılması,
 • Ekonomik yaşama katılımı artıracak eğitim ve üretim merkezlerinin oluşturulması çalışmaları,
 • Sokakta yaşayan ve çalışan çocukların barınma, eğitim vb. ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılama yöntemleri, 
 • Sosyal dayanışma ağlarını güçlendirme,
 • Engelli bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması çalışmaları,
 •  Şiddet mağduru kadınlara yönelik kadın sığınma ve toplum merkezlerinin kurulması,
 • Yaşlı bakım evlerinin kurulması çalışmaları,
 • Katılımcılığı geliştiren kent konseyleri ve toplum merkezleri gibi altyapıların güçlendirilmesi çalışmaları,
 • Kente göç edenlerin uyum ve adaptasyonlarına yönelik altyapı tesislerinin inşa edilmesi projeleri,
 • Madde bağımlılarına yönelik sosyal ve fiziki altyapı rehabilitasyon projeleri
 • Yaşlıların katılımını sağlayan hobi, kültür, sanat etkinliklerin bulunduğu merkezlerin oluşturulması projeleri,
 • Sivil toplum çalışmaları
 • Sosyal Hizmetler
 • Sosyal İçerme
 • Sosyal Kalkınma
 • Sosyal Politika
 • Sosyal Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Yaşlanma ve yaşlılık çalışmaları
 • İstihdam ve işsizlik
 • Yenilikçi ürünlerin tasarım, markalaşma, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri
 • Yeni ürünlerin üretilmesi için gerekli örgütsel ve yönetsel yenilikler
 • Şirketler, kurumlar ve sektörler arasında ortaklık geliştirmeye yönelik sürdürülebilir mekanizmaların oluşturulması, ağ kurma, platform oluşturma
 • Ürünlerin paketleme, etiketleme, depolama ve nakliye gibi süreçlerinin iyileştirilmesi teknikleri
 • Yenilikçi süreçleri geliştiren makine ekipmanları
 • Üretici/girişimci işbirliği ağları
 • Markalaşma, kümelenme, kamu-özel sektör-STK-üniversite iş birlikleri
 • Sürdürülebilir kalkınma amaçları
 • Etki yatırımı, Etki analizi
 • Sosyal girişimcilik,
 • Enerji verimliliği,
 • Temiz üretim,
 • Endüstriyel Simbiyoz,
 • Döngüsel Ekonomi,
 • Yeşil Dönüşüm,
 • İklim değişikliği ile uyum ve mücadele

Bunların yanında, adayların program önceliklerine yönelik sektör ve alanlarda faaliyet gösteren iş birliği platform, dernek, ruhsat, izin ve sertifikasyonlar ile alanlarına yönelik mevzuat konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

 

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık aşamalarında görev almamış ve uygulama aşamalarında görev almayacak olan kişiler arasından seçilir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremezler.

Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirilmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulur, uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde ekte örneği bulunan “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı doldurup imzaladıktan sonra kendileriyle sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız Değerlendiriciler ile Ankara Kalkınma Ajansı arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; görevli olduğu değerlendirme süresi boyunca kesintisiz olarak çalışacak, bir günde en fazla üç proje olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje değerlendirebilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi

Bağımsız Değerlendiriciler; adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sundukları bilgi ve belgelerin incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde, yüz yüze görüşme, telefon veya video konferans gibi mülakat yöntemleri yoluyla ilgili mevzuat çerçevesinde Ajans tarafından oluşturulan bir komisyon marifeti ile tespit ve tayin edilecektir. Değerlendirme aşamasında adaylardan ilave destekleyici belge sunmaları istenebilir.

Seçilen bağımsız değerlendiricilerden başvuru aşamasında sunmuş oldukları bilgileri doğrulayacak belgelerin asılları (nüfus cüzdanı, diplomalar, sertifikalar, başvurulan alanla ilgili tecrübeleri gösteren belgeler, yabancı dil bilgisini gösteren belgeler ile benzeri belgeleri) sözleşme öncesinde talep edilebilecek ve Ajans onaylı fotokopileri dosyalarına eklenecektir.

 

Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman

Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim bilgisi kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.

Proje başvuruların değerlendirmeleri 2022 Aralık ayında başlayacaktır. Bağımsız değerlendiriciler çalışmalarını 09.00-17.00 arasında Aşağı Öveçler Mahallesi 1322. Cadde No:11 Çankaya-Ankara adresindeki Ajans binasında gerçekleştirecektir.

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler

Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere ücretleri ve şehir dışından geliyorlarsa mutat ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer Bağımsız Değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

Bağımsız Değerlendirici Başvuru Süreci

Kalkınma Ajansları Bağımsız Değerlendirici havuzunda yer almak isteyenlerin https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresinden erişebilecekleri KAYS-PFD’ye “Bağımsız Değerlendirici Kullanıcısı” olarak kaydolmaları gerekmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2022 yılı olarak ilan ettiği Mali Destek Programlarında görev almak isteyen Bağımsız Değerlendiricilerin; KAYS-PFD sistemi üzerinden ilgili oldukları mali destek programı Bağımsız Değerlendirici İlanına başvurmaları gerekmektedir.

Ankara Kalkınma Ajansı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Odağında Sosyal Ekonomi Mali Destek Programı’na yönelik Bağımsız Değerlendirici başvuruları 07/10/2022 – 11/11/2022 tarihleri arasında kabul edilecektir. Son başvuru tarihi ve saati 11/11/2022 saat 23:50’dir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile KAYS-PFD üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Bağımsız değerlendirici adaylarının, KAYS-PFD’ye girdikleri özgeçmişleri ve standart değerlendirici bilgileri yanı sıra başvuru sırasında ek olarak bazı kriterlerle ilgili bilgi talep edilebilecektir. Başvurular sadece çevrimiçi olarak alınacaktır.

 

 

 

 

 

Daha Fazla Bilgi İçin

 

Duyuru Eki

KAYS’a Giriş