2022 YILI SEDEP SIKÇA SORULAN SORULAR- 1

3 Ekim 2022
 • Soru 1: İlköğretim Okulları SEDEP’e başvuru yapabilir mi?

 

Cevap 1: Program Başvuru Rehberinin “2.1.1. Uygun Başvuru Sahipler” bölümünde programın öncelikleri bazında uygun başvuru sahipleri sıralanmıştır. Bu kapsamda Kamu Kurum ve Kuruluşları öncelik 2 için uygun başvuru sahipleri arasında yer almaktadır. Okullar da kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde değerlendirilmekte ve programa rehberde yer alan diğer başvuru sahibi uygunluk koşullarını (program rehberi “2.1.1. Uygun Başvuru Sahipleri” ve “2.1.2. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” bölümleri) taşımaları durumunda programa başvuru yapabilmektedirler.

 

 • Soru 2: Proje ortakları hangi kurumlar olabilmektedir? Ortakların da Başvuru Sahibi ile aynı koşulları taşıması gerekmekte midir? Örneğin bir sosyal işletmenin (kar dağıtmama kararı almış işletme) başvuru sahibi olduğu bir projeye kâr amacı güden bir işletme ortak olabilir mi?

 

Cevap 2: Program rehberi “2.1.3. Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu, İştirakçiler ve İştirakçilerin Uygunluğu, Alt Yükleniciler” bölümünde yer aldığı üzere “Üniversiteler, İşletmeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Kooperatif ve Birlikler, Kamu Kurumları, Mahalli İdareler ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları” projede ortak olarak yer alabilmektedirler. Ortaklar, “2.1.1 Uygun Başvuru Sahipleri” bölümünde başvuru sahipleri için belirtilen, aşağıda da vurgulanan aynı uygunluk ölçütlerini karşılamalıdırlar.

  • “Proje faaliyetinin, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması”
  •  “Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa proje ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.”

Bu kriterleri taşıyan ve program rehberinde 2.1.3 bölümüne sıralanan kurumlar, program rehberi “2.1.1. Uygun Başvuru Sahipleri”nde sıralanan ve “2.1.2. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” bölümünde belirtilen kriterleri taşıyan başvuru sahiplerinin sunacakların projelerde ortak olarak yer alabilirler. Bu kapsamda uygun başvuru sahibi kriterlerini taşıyan bir sosyal işletmenin başvuru sahibi olduğu projede, ilgili kriterleri taşıması durumunda herhangi bir işletme, üniversite, STK, Kooperatif veya Birlik, Kamu Kurumu, Mahalli İdare veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu ortak olarak yer alabilir. Ortak olacak işletmelerin sosyal işletme ya da sosyal fayda odaklı işletme olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

 

Cevap 3: Program rehberi “2.1.1. Uygun Başvuru Sahipleri” bölümünde “Kamu Kurum ve Kuruluşları” programın ikinci önceliği için uygun başvuruları arasında sıralanmaktadır. Bununla birlikte Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği başvuru sahibi maddeleri gereği Ajans programlarına gerçek veya tüzel kişiler başvuru yapabilmektedir. Bu kapsamda ilgili öncelik için söz konusu Genel Müdürlük ayrı bir tüzel kişiliğe sahipse uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilebilmektedir.

 

 • Soru 4: Projelerde alınacak makine, ekipman maliyetleri için öngörülen sabit bir ücret var mıdır?

 

Cevap 4: Program rehberi “2.3.1- a) Uygun Doğrudan Maliyetler” bölümünde belirtildiği üzere “Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları” koşulu ile yeni makine, ekipman alımları uygun maliyettir. Destek programı kapsamında özel olarak belirtilen bir makine/ekipman ve ücret listesi bulunmamaktadır.

 

 • Soru 5: Program kapsamında danışmanlık hizmeti alınabilir mi?

 

Cevap 5: Program rehberi “2.3.1- a) Uygun Doğrudan Maliyetler” bölümünde belirtildiği üzere “Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile” hizmet alımları uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda proje uygulama süresince danışmanlık hizmeti alınabilir. Söz konusu kapsamda proje uygulama süresinde alınacak danışmanlık hizmetleri yüklenici firmalardan karşılanabilir. Ancak Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan faaliyetlere yönelik harcamalar uygun maliyet olmadığı için proje başvurusu aşamasında, proje hazırlama veya proje yazma alanlarında alınacak danışmanlık hizmetler uygun maliyet olarak kabul edilmemektedir.

 

 • Soru 6: Teknik yardım masasından destek ile yazılı soru-cevap hizmeti (Sıkça Sorulan Sorular) arasındaki farklılık nedir?

 

Cevap 6: Ajans, proje teklif çağrısı döneminde, şeffaflık, açıklık, sürdürülebilirlik ve tam rekabet koşullarının sağlanması amacıyla teknik yardım hizmetleri vermektedir. SEDEP kapsamında da teknik yardım hizmetleri teknik yardım masası adıyla hizmete başlamıştır. Programa başvuru yapmak isteyen proje sahipleri, proje ön hazırlıklarını tamamladıktan sonra programa dair veya başvuru süreçlerine dair teknik konularda destek almak üzere randevu almak koşuluyla Ajans uzmanlarıyla bir araya gelebilmektedir. Teknik yardım masası görüşmelerinde potansiyel başvuru sahipleri, projelerinin programa uyumu, KYAS sistemi girişleri gibi alanlarda geri bildirim alabileceklerdir. Teknik yardım masasına başvuru talepleri Ajans web sayfası üzerinden alınmaktadır. Teknik yardım masası başvurularını buradan yapabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Soruların Yayımlanması: Teklif çağrısının ilanından sonra, potansiyel başvuru sahipleri, başvuru rehberi ve eklerinde anlaşılır olmayan ya da detaylı bilginin gerekli olduğu durumlarda yanıtlanmak üzere ajansa soru yöneltebilirler. Proje teklif çağrısı yönteminde önemli bir unsur olan eşitlik ilkesi gereği, teklif çağrısı ile ilgili sorular, bütün potansiyel başvuru sahiplerinin aynı anda ve eşit düzeyde bilgiye ulaşması bakımından, Ajans internet sayfası üzerinden yayımlanmak suretiyle yanıtlanır. SEDEP kapsamında soruları olan potansiyel başvuru sahipleri, sorularını, teklif çağrısının referans numarasını açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ile sosdestek@ankaraka.org.tr adresine gönderebilir. Buraya gönderilen sorular belirli dönemlerde soru ve cevapları içerecek şekilde Ajansın web sayfasında yayımlanmaktadır.

 

 

 • Soru 7: Meslek Lisesi olan potansiyel bir başvuru sahibi başka bir meslek lisesi ile ortak proje sunulabilir mi?

 

Cevap 7: Program rehberine göre uygun başvuru sahibi olarak sıralanan başvuru sahipleri yine program rehberine göre uygun kabul edilen ortak kurum/kuruşlarından herhangi biri ya da daha fazla kurumla ortak olarak başvuru yapabilirler. Bakınız Soru-Cevap 2

Örnekler  1.Başvuru Sahibi: Meslek Lisesi,  Ortak Kurum: Meslek Lisesi

                  2.Başvuru Sahibi: Kamu Kurumu, Ortak Kurumlar: İşletme, Mahalli İdare

      3.Başvuru Sahibi: İktisadi İşletmesi olan Dernek, Ortak Kurumlar: Kooperatif, Dernek, İşletme

                  

 • Soru 8: Proje bütçesinde yer alacak her kalem için üç teklif almak gerekli midir?

 

Cevap 8: Bütçede yer alacak toplam maliyeti 50.000,00 TL ve/veya üstü olan makine-ekipman veya hizmet alımlarına yönelik her bir bütçe kalemi için 3 proforma fatura veya teklif mektubu alıp KAYS’ta (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) ilgili bütçe kalemine eklemek gerekmektedir.

 

 • Soru 9: Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) SEDEP’e başvuru yapabilir mi?

 

Cevap 9: Program Başvuru Rehberinin “2.1.1. Uygun Başvuru Sahipler” bölümünde programın öncelikleri bazında uygun başvuru sahipleri sıralanmıştır. Bu kapsamda OSB’ler uygun başvuru sahipleri arasında yer almamaktadır.

 

 • Soru 10: Daha önce başka bir fon sağlayıcı kuruma sunduğumuz proje ile sizin programınıza da başvuruda bulunabilir miyiz?

 

Cevap 10: Program başvuru rehberinde de belirtildiği üzere Ajans, başka bir ulusal veya uluslararası program kapsamında mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlamaz. “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, Ajans tarafından sağlanan mali desteklerden yararlanamaz. Bu hususlara aykırı olmamak koşuluyla hazırladığınız proje henüz herhangi bir kurumdan destek almıyorsa, aynı proje için Ajansa başvuru yapmanızda bir engel bulunmamaktadır.

 

Program hakkındaki detaylı bilgiler: 

https://ankaraka.org.tr/surdurulebilir-kalkinma-amaclari-odaginda-sosyal-ekonomi-mali-destek-programi