2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Ön Başvuru Süreci 13 Mart 2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

26 Ocak 2022

Ankara Kalkınma Ajansı, 2022 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına (SOGEP) ilişkin proje hazırlık sürecine başlamıştır.

Başvuru ve proje geliştirme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bir bilgilendirme sunumu hazırlanmıştır. İlgili sunuma sayfanın alt kısmında yer alan “Belgeler” bölümünden erişilebilmektedir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde Kalkınma Ajansları üzerinden güdümlü proje yöntemiyle sosyal konularda uygulanan bir destek programıdır.

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın Öncelikleri

1. İstihdam Edilebilirliği Artırmak

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
 • Genç istihdamını artırmaya,
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.

2. Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

3. Sosyal İçerme

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

4. Sosyal Sorumluluk

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
 • Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Proje Süresi ve Finansmanına İlişkin Hususlar

 • Program kapsamında desteklenecek proje tekliflerinin, asgari bütçesi bir milyon TL’dir.
 • Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari yüzde ondur.
 • Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde ellidir.
 • Projelerin uygulama süresi en fazla on sekiz aydır.

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Birlikler ve kooperatifler,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri
 • Yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişiler (Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer program önceliklerine yönelik projelerde ise ancak iştirakçi olabilirler.)

2022-2023 Genç İstihdamı Teması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve kalkınma ajanslarının istişareleri sonucunda 2022 ve 2023 yılları teması olarak “Genç İstihdamı” konusu belirlenmiştir. Bu temayla uyumlu olarak, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından SOGEP kapsamında gençlerin istihdamını içeren projelerin hazırlığına öncelik verilecektir. Ankara'da gençlerin istihdamı konusunda yaşanan sorunlar ve örnek proje fikirlerine ilişkin bir sunum www.ankaraka.org.tr adresinde paylaşılmıştır. Genç istihdamına yönelik proje hazırlamayı planlayan başvuru sahiplerinin öncelikle sunumu incelemesi tavsiye edilmektedir.

Başvuru Süreci

Proje başvuruları, Ankara Kalkınma Ajansı web sitesinde (www.ankaraka.org.tr) yer alan SOGEP Başvuru Paketi içindeki Proje Bilgi Formu, İş Planı ve Bütçe dokümanlarının hazırlanması suretiyle en geç 13 Mart 2022 Pazar günü saat 18.00'e kadar yapılabilecektir. Proje başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, belirtilen son başvuru tarihine kadar, başvuru sahibi tarafından resmi üst yazıyla birlikte bilgi@ankaraka.org.tr  e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Ön başvuru formunu posta/kargo yoluyla ya da elden teslim etmeye gerek bulunmamaktadır. Programa ilişkin soru ve görüşlerinizi bilgi@ankaraka.org.tr  e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı bir teklif çağrısı değildir. SOGEP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu çağrı kapsamında yalnızca ön başvurular alınmaktadır. Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup, proje geliştirme çalışmaları Ankara Kalkınma Ajansı ile iş birliği içinde devam edecektir.

Ankara’nın Çevre İlçelerindeki Atıl Tesisler

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı için proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın sıfırdan bir inşaat yerine atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören projelere öncelik  verilecektir. Bu kapsamda kullanılmak üzere, Ankara’nın çevre ilçelerinde yer alan atıl durumdaki binalar ve özelliklerine ilişkin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Kırsal Anket Verileri kullanılarak hazırlanan rapor aşağıda dokümanlar bölümünde yer almaktadır.

SOGEP başvuru aşamasında doldurulması gereken belgeler ve sunum aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.