Skip to main content

Strateji ve Planlama

STRATEJİ VE PLANLAMA

Ankara Kalkınma Ajansı, bölgenin yapısını ve sahip olduğu ekonomik, sosyal, kültürel ve mekansal dinamikleri etkin olarak belirlemek amacı ile çeşitli araştırma ve analiz çalışmaları yürütmektedir.

Gerek 2014-2023 Ankara Bölge Planı hazırlık süreci, gerekse bölge planı sonrası uygulama dönemi için yapılan söz konusu analiz çalışmaları üniversiteler ve diğer uzmanlaşmış kurumlar ile kurulan iş birlikleri ile yürütülmektedir.

Bölge Planı

Düşünsel düzeydeki modelin somut bir tasarıma dönüşü “plan”, bu planın gerçekleştirilmesine yönelik uygulama sürecinin bütünü ise “planlama” olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede planlama anlayışı ve pratiği, belirli bir konu ya da konular yumağını çözümlemek amacıyla, yola çıkılan bir süreci temsil etmektedir.

Ankara Kalkınma Ajansı, bu amaca ulaşmak için Ankara Bölgesi’nde yürüttüğü çalışmalar ile bu konuların hangi yapısal ilişkiler bağlamında, neden ve nasıl ortaya çıktığını anlamaya ve bilmeye çalışılmaktadır. Ajans, paydaşların katılımı esasına dayanarak bu konuları çeşitli müdahale araçlarıyla araştırmaktadır.

Geleceğe doğru zincirleme bir etkinin ilk halkasıdır.

Bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliğini, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasını ve kaynakların yerinde ve etkin kullanımını hedefleyen; birlikte hareket mantığının ve bölgesel program ve projelerin temelini oluşturacak bir strateji, koordinasyon ve yönlendirme belgesidir. 
Ortak bir gelecek için ortak aklı temsil eder.

Ankara Bölgesi’ndeki halkın, kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin, kısacası kalkınma sürecinde söz sahibi olan tüm paydaşların fikir birliğinin bir ürünüdür.

Yerelden merkeze bir köprüdür.

Ulusal düzeyde üretilen politika, plan ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirler. Yerel düzeyde kapasite oluşumuna katkıda bulunan ve bölgenin kaynak ve potansiyellerinin ileriye dönük olarak seferber edilmesini sağlayan bir süreci anlatır.

Bölgenin sosyo-ekonomik ve fiziksel durumunu anlamak,

Yerel dinamikleri ve içsel potansiyelleri değerlendirmek, 

Katılımcılığı ve işbirliğini artırmak, 

Yerel kalkınmayı teşvik etmek,

Toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek,

Üst ve alt ölçekli planlar arasında uyumu ve bütünlüğü sağlamak,

Bölgenin ortak vizyonunu oluşturmak, 

Bölgedeki sektörlerin ve alt bölgelerin rekabet gücünü harekete geçirmek,

İleriye yönelik hedeflere ulaşmada bölgeye rehberlik etmek.

ANKARA
BÖLGE PLANI

2011 - 2013 | 2014 - 2023

KURUMSAL
STRATEJİK PLAN

2012 - 2016 | 2017 - 2021 | 2022 - 2026

STRATEJİK
İLETİŞİM PLANI

Planı Görüntüle