2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

23 Ocak 2023

SOGEP NEDİR?

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde Kalkınma Ajansları üzerinden güdümlü proje yöntemiyle sosyal konularda uygulanan bir destek programıdır.

SOGEP NEYİ HEDEFLER?

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

 

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI’NIN ÖNCELİKLERİ

1. İstihdam Edilebilirliği Artırmak

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
 • Genç istihdamını artırmaya,
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.

2. Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

3. Sosyal İçerme

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

4. Sosyal Sorumluluk

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
 • Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne, yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler (Çevre sorunları, ekonomik problemler, kültürel ve sosyal konular, göç, eğitim sorunları ve fırsat eşitliği, hayvan hakları ve sokak hayvanlarına yönelik barınma, sosyal sorumluluk projeleri,..vb.)

 

UYARI

 • Projenin sosyal sorunlara çözüm getirebilecek özgün içerikli olması gerekmektedir.
 • Hazırlanacak projelerin yukarıdaki önceliklerden en az biri ile ilgili olması gerekmektedir.
 • Projenin birden çok öncelik ile doğrudan ilişkili olması tavsiye edilmektedir.
 • Projenin somut çıktılarının olması ve sonuç odaklı olması tercih sebebidir.
 • Sorun ve mevcut durum analizini, yapılmış bir araştırma veya çalışma sonucundaki somut bir ihtiyaca dayandıran projelere öncelik verilecektir.
 • Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekâna ilişkin herhangi bir mülkiyet sorununun bulunmadığı ve sıfırdan bir inşaat yerine kaynak verimliliği hususu uyarınca atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılandığı projeler önceliklidir.
 • İşletme gelir-gider yapısını net olarak tanımlamış projeler tercih edilecektir.
 • Proje içeriğinde eğer satış-pazarlamaya yönelik unsurlar var ise satış-pazarlama analizlerini doğru ve gerçekçi olarak yaparak pazar bağlantısı sağlamış projeler öncelikli olacaktır.
 • Proje bütünlüğü olmayan birbirinden kopuk faaliyetleri içeren, temel sosyal hizmet sunumuna yönelik, sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren, sadece kısa süreli eğitim verilmesine odaklanan ve yurtdışında gezi, seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren projeler uygun olarak değerlendirilmeyecektir.

 

PROGRAMA İLİŞKİN ÖNCELİKLER

2022-2023 Genç İstihdamı Teması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve kalkınma ajanslarının istişareleri sonucunda 2022 ve 2023 yılları teması olarak “Genç İstihdamı” konusu belirlenmiştir. Bu temayla uyumlu olarak, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından SOGEP kapsamında gençlerin istihdamını içeren projelerin hazırlığına öncelik verilecektir. 

Ankara’nın Çevre İlçelerindeki Atıl Tesisler

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı için proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın sıfırdan bir inşaat yerine atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören projelere öncelik  verilecektir. Bu kapsamda kullanılmak üzere, Ankara’nın çevre ilçelerinde yer alan atıl durumdaki binalar ve özelliklerine ilişkin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Kırsal Anket Verileri kullanılarak hazırlanan rapor aşağıda dokümanlar bölümünde yer almaktadır.

 

PROJE SÜRESİ VE FİNANSMANINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 • Program kapsamında desteklenecek proje tekliflerinin, asgari bütçesi bir milyon TL’dir.
 • Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari %10’dur.
 • Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari %50’dir.
 • Projelerin uygulama süresi en fazla 18 aydır.

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Birlikler ve kooperatifler,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri
 • Yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişiler (Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer program önceliklerine yönelik projelerde ise ancak iştirakçi olabilirler.)

 

BAŞVURU SÜRECİ

Program kapsamında 13/02/2023 Saat: 18.00’e kadar  sogep@ankaraka.org.tr  adresi üzerinden ön başvuru alınacak olup; SOGEP Proje Öneri Formunun doldurulması istenilmektedir.  

İlk değerlendirme Ajans tarafından 14 Şubat 2023 - 17 Şubat 2023 tarihleri arasında yürütülecektir. 

Değerlendirme neticesinde kısa listeye alınan proje sahipleri ile iletişime geçilerek proje geliştirme çalışmaları başlatılacak olup; 17 Şubat 2023-6 Mart 2023 tarihleri arasında   başvuru  sahiplerinden; SOGEP Proje Bilgi Formu.docx, Ek-1 Proje Bütçesi.xlsx ve  Ek-2 İş Planı.xlsx belgeleri istenilecektir.  Bu belgelerin ajansa  son teslim  tarihi 6 Mart 2023 Saat: 18.00'dir. 

Geliştirilen projeler içerisinden Ankara ili için 3 proje seçilecek olup, nihai başvurular Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacaktır.

Ön başvuru formunu posta/kargo yoluyla ya da elden teslim etmeye gerek bulunmamaktadır.

Programa ilişkin soru ve görüşlerinizi sogep@ankaraka.org.tr  e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Programa ilişkin potansiyel başvuru sahiplerine yönelik bilgilendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirilecektir. 26 Ocak 2023, Saat: 10.30’da çevrim içi gerçekleştirilecek 2023 Yılı SOGEP Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısına ilişkin katılım bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

Toplantı Katılım Linki:

https://us06web.zoom.us/j/83936070590?pwd=ZmVzNzE5cUpFaWNVRlMwQTFULzlWdz09

 

PROGRAM TAKVİMİ

26 Ocak 2023 Saat 10:30 Bilgilendirme ve eğitim toplantısı

13 Şubat 2023 Saat 18:00 SOGEP Proje Öneri Formu’nun E-mail (sogep@ankaraka.org.tr) iletilmesi için son başvuru tarihi

14 Şubat 2023- 17 Şubat 2023 Projelerin incelenmesi (Ajans tarafından)

17 Şubat 2023-6 Mart 2023 Kabul edilen projelerin Proje Bilgi Formu, Bütçe ve İş Planları Üzerinden Geliştirilmesi (Başvuru Sahibi tarafından)

 

Önemli Uyarı

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı bir teklif çağrısı değildir. SOGEP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu çağrı kapsamında yalnızca ön başvurular alınmaktadır. Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup, proje geliştirme çalışmaları Ankara Kalkınma Ajansı ile iş birliği içinde devam edecektir.

 

2023 Yılı SOGEP bilgilendirme ve eğitim toplantısına ilişkin video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

2023 Yılı SOGEP bilgilendirme sunumu ektedir.