Skip to main content

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teklif Çağrısı Sonuçları

May 31, 2013

Ankara Kalkınma 2012 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu'na (DYK) uygun olarak alınan Yönetim Kurulu kararı gereği 26 Kasım 2012 tarihinde "Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar", "Kırsal Kalkınma", "Turizm" ve "Sosyal Kalkınma" Mali Destek Programları için Proje Teklif Çağrısı yapılmıştır.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden son başvuru tarihi 15 Şubat 2013 Saat:17.00 olan Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 59, Turizm Mali Destek Programı kapsamında 78, son başvuru tarihi 26 Şubat 2013 Saat: 17.00 olan Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı kapsamında 113, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 113 proje olmak üzere geç teslim edilenler hariç toplam 363 proje başvurusu alınmış olup son başvuru tarih ve saati itibarıyla teslim alınan başvuru sayısı noter huzurunda tutanak altına alınmıştır.

Başvuruların; Mali Destek Programları Başvuru Rehberleri'ne, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'ne ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu'na (DYK) uygun olarak, başvuru rehberlerinde talep edilen belgelerin doğru, eksiksiz, yetkili kişilerce imzalı, kaşeli ve/veya mühürlü olarak sunulmuş olması gibi hususlarda idari kontrol ile başvuru sahibinin, ortaklarının, destek tutar ve oranlarının, destek konularının ve proje uygulama yerinin başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu gibi hususlarda ise uygunluk kontrolü aşamalarından oluşan Ön İnceleme yapılmıştır.

Ön İnceleme sonucunda 44 proje teklifi gerekli kriterleri sağlamadığından Teknik Değerlendirme aşamasına alınmayarak elenmiştir. Gerekli kriterleri taşıyan 319 proje teklifi ise Bağımsız Değerlendiriciler tarafından Ajans hizmet binasında "Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi", "İlgililik", "Yöntem", "Sürdürülebilirlik" ile "Bütçe ve Maliyet Etkinliği" yönlerinden teknik değerlendirmeye tabi tutularak puanlanmıştır.

Her proje teklifi, birbirinden habersiz olarak iki ayrı bağımsız değerlendirici tarafından KAYS-PFD modülü üzerinden elektronik ortamda değerlendirilmiştir. Projelerin başarı sıralaması, iki bağımsız değerlendiricinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilmiştir. İki bağımsız değerlendiricinin vermiş olduğu puanlar arasında on beş puan ve üzeri fark olması veya bir bağımsız değerlendiricinin eşik değerin altında, diğerinin ise eşik değerin üzerinde puan vermesi halinde, teklif tekrar değerlendirilmek üzere üçüncü bir bağımsız değerlendiriciye inceletilmiştir. Başarı sıralamasında üçüncü değerlendirme puanı ile bu puana en yakın değerlendirme puanının aritmetik ortalaması veya eşik değerin altındaki veya üstündeki iki puanın aritmetik ortalaması esas alınmıştır.

Bağımsız Değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler üstünde gerekli kontrolleri yaparak görüş oluşturmak ve bunları raporlamak amacıyla oluşturulan Değerlendirme Komiteleri, Başvuru Rehberlerinde yer aldığı şekliyle programların amaç ve önceliklerini dikkate alarak Bağımsız Değerlendiriciler tarafından puanlanan 319 proje teklifi üzerindeki içerik ve mali değerlendirmelerini yine KAYS-PFD modülü üzerinden tamamlayarak Başarılı Proje Teklifleri Listelerini oluşturmuşlardır. Söz konusu teklifler üzerinde ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen bütçe revizyonlarının ardından yapılan tüm inceleme ve değerlendirmerde gerekli şartları sağlayan Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı kapsamında 15 (EK-1), Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 21 (EK-2), Turizm Mali Destek Programı kapsamında 6(EK-3), ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 27 (EK-4), olmak üzere toplam 69 Başarılı Proje Teklifi'nin2012 Yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenmesi hususu Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu'nun 30 Mayıs 2013 tarihli ve 2013/05 gündem no'lu toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.

Başarılı Proje sahipleri düzenlenecek bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yapılacak Destek Sözleşmesi ve sonraki sürece ilişkin bilgilendirilecek olup toplantı yer, tarih ve saati kendilerine uygun iletişim araçları ile duyurulacaktır.

2012 Yılı Mali Destek Programları Teklif Çağrısı;

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği