Skip to main content

Sıkça Sorulan Sorular

Bu sayfada yalnızca genel olarak ajans destekleriyle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları yer almaktadır. Aklınızdaki soru açık durumdaki bir mali destek programına özel ise ilgili mali destek programının sayfasına giderek sıkça sorulan sorular için belirtilen adrese sorunuzu gönderebilirsiniz. Sorunuz ilgili birim tarafından yanıtlandıktan sonra yine ilgili mali destek programı sayfasında cevabıyla birlikte yayınlanacaktır.

Proje ödemeleri nasıl yapılmaktadır?

Yararlanıcıya proje ödemeleri, sözleşme hükümleri ve sözleşmenin eki niteliğindeki proje bütçesi harcama takvimi göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. İlk İzleme Ziyaretinde, yararlanıcı tarafından hazırlanan ödeme talebi Ajansa sunulur. Eğer talep edilmişse, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yerine getirilmiş olması kaydıyla, öngörülen azami destek tutarının yüzde kırkı ön ödeme olarak sözleşme imzalanmasının ardından kırk beş gün içerisinde yararlanıcının sözleşmede belirtilen banka hesabına aktarılır.

Genel Sekreter, sözleşme imzalanmadan önce yararlanıcının ve projenin risk ve ihtiyaç durumunu değerlendirmek amacıyla, Ajans personelini görevlendirerek ön izleme ziyaretleri yaptırabilir ve bunun sonucunda ön ödeme oranını yüzde yirmiden az ve yüzde altmıştan fazla olmamak kaydıyla yeniden belirleyebilir. Ön izleme ziyaretlerine ilave olarak sözleşme imzalanmasından sonra gerçekleştirilecek ilk izleme ziyaretleri ve başlangıç riski değerlendirmeleri neticesinde; Ajans, yararlanıcının ve projenin risk ve ihtiyaç durumunu değerlendirmek suretiyle, ön ödeme oranını yüzde yirmiden aşağı ve yüzde altmıştan yukarı olmamak kaydıyla yeniden belirleyebilir ve çok yüksek riskli projeler için gerekli tedbirler alınıncaya kadar ön ödeme yapılmamasına karar verebilir.

Ara ve nihai ödemeler ise yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulduktan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulduktan sonra yapılır. Bu ödemeler hak ediş esasına göre gerçekleştirilir ve Ajans, usulüne uygun olarak yapılmış harcamalara eş finansmanı oranında katılır. Bu aşamada yararlanıcının eş mali katkısı olan eş finansmanı, talepte bulunduğu oranda proje özel hesabına yatırması gerekmektedir. Ajans destek kapsamında yapacağı her türlü ödemeyi, kendi banka hesaplarından, yararlanıcı tarafından sözleşmede belirtilen banka ve bu banka nezdinde yararlanıcı adına açılmış projeye özel hesap numarasına, transfer talimatı ile gerçekleştirir.

Projemiz kapsamında bazı bütçe kalemlerinde öngörmüş olduğumuz bedellerde istikrarsız kur dalgalanmalarından dolayı olağanüstü artış olmuştur, bu artışı diğer bütçe kalemlerinden kullanabilir miyiz?

Ana bütçe başlıkları arasındaki transferlerin, toplam proje bütçesinin %5 veya altında olduğu değişiklikleri yapılacak değişikliğin gerekçeleri ile birlikte projenin genel amacını değiştirmeyecek ve diğer başvuruların eşitliğine zarar vermeyecek nitelikte olmasına dikkat ederek yapabilirsiniz. Fakat herhangi bir bütçe kaleminin tamamının yapılmasından vazgeçilerek aktarımının başka bütçe kalemine sağlanması uygun değerlendirilmemektedir. Çünkü değişiklikler yapılırken proje yazım aşamasında belirlenmiş olan hedef kitle, nihai yararlanıcı, uygulama yeri, performans göstergesi vb. kriterlere de ulaşılması gerekmektedir.

Projemiz kapsamında Ajans usullerine göre ihale düzenlememiz gerektiği söylendi, ihale sürecini anlatabilir misiniz?

İhale süreci, hazırlık, duyuru, tekliflerin alınması ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamalarından meydana gelmektedir. Hazırlık aşamasında yararlanıcı yapılacak işi ayrıntıları ile açıklayan bir teknik şartname ve Ajans web sitesinde ve satın alma rehberinde bulunan teklif dosyasını hazırlar. Duyuru aşamasında yararlanıcı 450.806 + KDV’ye kadar olan alımlarda YEREL, bu rakamın üzerinde olan alımlarda ise ULUSAL basına en az 21 gün önce ilan edilmek üzere duyuru yapar. Ayrıca yararlanıcı, bu ilanı ihale gününe kadar Ajansın web sitesinde ve kendi web sitesinde ihale dosyası indirilerek incelenebilecek ve an az 21 gün kalacak şekilde yayınlar. Teklif aşamasında değerlendirme komitesi kurularak teklifler toplanır. İsteklilere ihale dosyası teslim belgesi ve teklif alındı belgeleri verilir. Tekliflerin değerlendirilmesi ise ihale günü ve saatinde dosyaların açılmaya başlamasıyla ve teknik ve mali değerlendirmeler yapılarak tamamlanır.

Proje görünürlük tabelamızı ne zaman kaldırabiliriz?

Proje bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere 3 yıl boyunca bütün proje görünürlük materyallerini korumak ve projenin görünürlüğünü sağlamak durumundasınız. Çeşitli sebeplerden dolayı tabelanızın yerini değiştirmeyi planlıyorsanız lütfen Ajansımızdan makul gerekçenizle birlikte yazılı cevap isteyiniz. Aksi takdirde görünürlük tabelasını mevcut konumda ve yasal süresi boyunca muhafaza etmeniz gerekir.