Skip to main content

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (2016)

Toplam bütçesi 1.000.000 TL olan 2016 yılı DFD Programı amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme süreci Program Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır.

Programın Amacı

2014-2023 Ankara Bölge Planı vizyonu doğrultusunda ve Planın öncelik ve tedbirleri kapsamında,

 • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
 • Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına,
 • Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına,
 • Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine,
 • Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına

yönelik faaliyetleri desteklemek.

Programın Öncelikleri

 • Çocuk ve kent yoksulluğunun derinlemesine incelenmesi (özellikle belirli sosyal ve mekânsal örnekler düzeyinde) ve yoksullukla mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi
 • Genç işsizliğinin önlenmesi
 • Mesleki eğitim ve sanayide nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması (sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak)
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerin yapıldığı iş yerlerinde ISG (İş Sağlığı ve Güvenliği) çalışmalarına yönelik analiz çalışmaları
 • Alt-bölgelerde (Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar)   nüfus kaybının etkileri ve önlenmesine yönelik tedbirler
 • Kent içi ulaşımın etkinliğinin arttırılması
 • Gündelik metropol yaşamına uyum ve entegrasyonun güçlendirilmesi
 • Kültür-sanat ve tasarım sektörlerinin geliştirilmesi
 • Temiz üretim ve endüstriyel simbiyoz uygulamalarına yönelik fizibilite ve analiz çalışmaları İleri teknolojiye dayalı ürünlere yönelik AR-GE, ÜR-GE ve markalaşma faaliyetlerinin geliştirilmesi
 • Üretim süreçlerinde yerli ileri teknolojilerin payının arttırılması
 • Sektörel yatırım analizleri (sektör-ürün-konum ilişkilerinin detaylı analiz edildiği, sektörün yatırım ihtiyacı ve yatırım potansiyelinin değerlendirildiği, yatırımcıların kullanımına yönelik analiz çalışmaları)
 • Ankara’da gerçekleştirilen ürün ticarileştirmeye yönelik faaliyetlerin ekonomik ve sosyal etkilerinin analizi ile ilgili çalışmalar
 • Ankara’da , mevcut arazi ve iklim yapısı dikkate alınarak üretilebilecek katma değeri yüksek veya endüstriyel tarım ürünleri konusunda ön araştırma ve fizibilite çalışmaları
 • İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması
 • Ankara’nın alt bölgelerinde yer alan ilçelerde (Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar)  Agro-eko turizm gibi alternatif turizm türlerinin potansiyelinin araştırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar
 • İklim değişikliğinin Ankara üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve gerekli tedbirlerin belirlenmesi
 • Kent merkezinde aktif yeşil alanların arttırılması

Bu alanlarda program amaçlarına katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmaları desteklenecektir.

Toplam Bütçe

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı toplam bütçesi 1.000.000 TL'dir.

Azami Proje Süresi

3 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Üniversite veya kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı enstitüler ve araştırma/uygulama merkezleri
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar)***
 • Birlikler ve kooperatifler
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS)
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

***Sivil toplum kuruluşlarının DFD 2016 programına başvuru yapabilmeleri için üniversiteler veya faaliyet teklifi konusu ile ilgili kamu kurum/kuruluşları ile ortak başvuru yapmaları gerekmektedir. Üniversite veya kamu kurum/kuruluşu ortağı içermeyen Sivil Toplum Kuruluşları faaliyet teklif başvuruları, ön inceleme aşamasında elenecektir.

Asgari ve Azami Destek Miktar ve Oranları

 • Asgari Tutar: 25.000 TL
 • Azami Tutar: 75.000 TL
 • Proje bütçesinin en az %25’i, en çok %100’ü hibe olarak desteklenebilir.

Son Başvuru Tarihi

 • Elektronik başvuru: 02/12/2016 Saat 23.50
 • Proje dosyası teslimi: 09/12/2016 Saat: 17.00

Başvuru Süreci

Başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFD) üzerinden yapılacaktır. Bu sistemle, Ajans’a yapılacak proje başvuruları internet üzerinden elektronik başvuru son tarihine kadar (02.12.2016, Saat 23.50) tamamlanmalıdır. Başvuru Sahipleri’nin, KAYS-PFD’ye kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden doldurup, sistemden çıktısını alacakları Başvuru Formu ile talep edilen ek belgeleri 09.12.2016, Saat 17.00 tarihine kadar Ajans’a elden ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardım Masaları

Ajans hizmet binasında proje hazırlama sürecine katkıda bulunmak amacıyla “Yardım Masaları” oluşturulacaktır. Projeleriyle ilgili ön hazırlıklarını tamamlayan Başvuru Sahipleri randevu usulüyle Ajans internet sayfası (www.ankaraka.org.tr/form/dfd2016) üzerinden görüşme talebinde bulunabilecektir.  Ajansta yapılacak görüşmeler, faaliyetlerin beklenen sonuçlara ulaşmasında programın beklentilerini ve projelerde uygulanması gereken yöntemlerin Başvuru sahiplerine daha detaylı aktarılmasını amaçlamaktadır. Hiçbir koşulda yapılan görüşmeler faaliyet tekliflerinin başarılı bulunacağı sonucunu doğurmayacaktır.

UYARI!

2016 DFD Programının herhangi bir önceliğine yönelik yeterince başarılı proje teklifi bulunması durumunda, ilgili önceliğe yönelik başka proje kabul edilmeyecektir. Böyle bir durumun ortaya çıkması söz konusu olduğunda, ilgili uyarı ve duyurular Ajansın web sayfasında yer alacaktır. Program önceliklerine yönelik güncellemelerin takibi potansiyel Başvuru Sahiplerinin sorumluluğundadır.

Başvuru süresince başvuru formu ve/veya eklerinde meydana gelebilecek olası değişiklikler de Ajans web sayfası (www.ankaraka.org.tr) üzerinden yayınlanacaktır.

Başvuru Rehberi ve Dokümanlar